design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Útmutató

KEDVES ÉDESANYÁK! „Imaév hazánk lelki megújulásáért” Püspök atyáink ezzel a címmel pásztorlevelet intéztek hozzánk, amelyet újévkor az ország minden templomában felolvastak. Megrázó hangon írták le, hogy Nemzetünk milyen válságos helyzetben van. Az anyaginál is nagyobb a lelki válság. Így írtak: „NEMZETÜNK NAGYON NAGY BAJBAN VAN, CSAK ISTEN IRGALMA MENTHET MEG MINKET.” Szükség van egy nagy imaösszefogásra minden Hazánkat szerető és magunk és gyermekeink jövőjéért aggódó ember, különösen is a magyar édesanyák részéről. Ezért hirdették meg, hogy EZ AZ ÉV IMAÉV LEGYEN NEMZETÜNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT. Ne hagyjuk, hogy főpásztoraink felhívása pusztába kiáltó szó maradjon! Főleg ti édesanyák, ti járjatok ebben az élen! MOST TÉNYLEG NEMZETÜNK LÉTE ÉS JÖVŐJE FOROG KOCKÁN! Mit tehetünk édes Hazánk megmentéséért? --- Ábrahám történetéből tudjuk, hogy az Úr, ha csak tíz igaz embert talált volna Szodomában és Gomorrában, kész lett volna megbocsátani a bűnös városoknak a tíz igaz kedvéért. (Teremtés könyve 18,20…) Mit jelent –a Biblia szerint- igaz embernek lenni? A Biblia az olyan embert nevezi igaznak, aki őszinte szívvel törekszik megismerni Isten akaratát, és ahhoz igazítani az életét. Szent Józsefről is azt mondja, hogy igaz ember volt. (Mt 1,19). Ma ilyen IGAZ lelkekre van a legnagyobb szükségünk. Rájuk való tekintettel az Úr kész megbocsátani a büntetést, melyet bűneikkel kiérdemeltünk. Az ilyenek általában csendes, imádságos, Istenbe merült lelkek. Oh, bárcsak lennének minél többen ilyenek közöttünk! --- Mit tehetünk még édes Hazánkért? Esedezzünk érte a jó Isten előtt. Ajánljuk fel állapotbeli munkáink hűséges teljesítését, szenvedéseinket A betegek igen sokat tehetnek, ha felajánlják türelemmel elfogadott és viselt szenvedéseiket édes Hazánkért. Mások önként vállalt áldozataikat, a szeretet csendes, hősies gyakorlását ajánlhatják fel Istennek. Nagyon kedves ima a mennyei Atya szívének, ha szent Fiának fájdalmas szenvedésére hivatkozva esedezünk Hozzá irgalomért. Ezt megtehetjük, ha gyakran, -lehetőleg naponta- elimádkozzuk az Isteni Irgalmasság rózsafűzért édes Hazánkért. Sőt, bizonyára akadnak köztünk hősi lelkek, akik áldozati ajándékul adják oda magukat a jó Istennek Hazánk megmentéséért. Árpádházi Szent Margit példája álljon előttünk, akit szülei felajánlottak Istennek, hogy Hazánk megszabaduljon a tatárdúlástól. Az ő egész élete Istennek felajánlott kedves áldozat volt magyar népünk boldogabb jövőjéért. ---- Az ENGESZTELÉS. Oly sokszor halljuk ezt a szót, mit is értünk alatta? Én azt értem, hogy kitágítjuk szívünket, és nem csak magunkért imádkozunk, hanem mindenkit testvérünknek tekintve igyekszünk másokért is imádkozni, jóvátételt adni nem csak a magunk, hanem mások bűneiért is. Nem ezt tette az Úr Jézus is a kereszten az egész emberiségért? - Milyen szép és gyermekien egyszerű az ima, amelyre az angyal tanította meg a kis pásztorgyermekeket Fatimában: ISTENEM, HISZEK TEBENNED, IMÁDLAK TÉGED, REMÉLEK TEBENNED ÉS SZERETLEK. BOCSÁNATODÉRT ESEDEZEM HOZZÁD MINDAZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK BENNED, NEM IMÁDNAK, NEM BÍZNAK BENNED ÉS NEM SZERETNEK. Azokért és azok nevében is imádkozunk, akik nem tudnak imádkozni, vagy bármi okból eltávolodtak a jó Istentől. A jó Isten a mi imádságos, munkás, áldozatos életünket várja. A többit bízzuk az Ő végtelen atyai jóságára, irgalmára.

                                                            Kalocsa, 1995 július 25-én


Kedves jó Édesanyák!


        Újra bekopogtatunk Hozzátok és szeretettel köszöntünk Benneteket!-
Hálát adok a jó Istennek, hogy olyan csodálatosan működik lelketekben az õ kegyelme! Errõl tanúskodnak szép leveleitek, melyeket válaszképen kaptunk Tõletek. Köszönjük a jó Isten sok kegyelmét, amellyel segített Benneteket, hogy kitartsatok napi imátok buzgó végzésében és a buzgóságért, amellyel más édesanyákat is igyekeztetek megnyerni, hogy csatlakozzanak imaközösségünkhöz.
        Többen említitek, hogy a tõlünk kapott levelek milyen lelki örömet okoznak nektek. Mi pedig azt mondhatjuk el, hogy a ti leveleitek váltanak ki bennünk hasonló mély lelki örömet. Ezt csakl a Szentlélek tudja mûvelni bennünk.
        Június 29-én kaptam egy kedves levelet Lorenzo atyától. Mindannyian tudjátok ki õ. Azzal kezdi levelét, hogy meghatóan bocsánatot kér azért, hogy februári levelemre csak most válaszol. De inkább neki adom át a szót: " Meg kell bocsátanod hosszú hallgatásomat. Biztosíthatlak, hogy az Úr Jézus elõtt megemlékezek rólad és minden ottani kedves édesanyáról, akik csatlakoztak Közösségünkhöz. Megkérlek, hogy az elsõ adódó alkalommal üdvözöld őket részemrõl és imádkozzatok, hogy minadannyiótokért végzett imáimon túl gyakrabban keressem veletek a kapcsolatot leveleimen keresztül is. Kérjed őket, hogy Szent Lőrinc napján, augusztus 10-én, különösen is emlékezzenek meg rólam imáikban: azon a napon töltöm be ugyanis 90. évemet. Én is imádkozni fogok értük és teérted paptestvéremért " - Ugye, mindannyiónk nevében megírhatom Lorenzo atyának, hogy azon a napon mindannyian vele leszünk és imádkozni fogunk érte?!
        Kedves jó Édesanyák, tudjuk, hogy több felé ti is a hó 27. napján szoktátok tartani csoport-összejöveteleteket, már ahol vagytok annyian, hogy csoportot tudtok alkotni. Azért igyekszünk ezzel a levéllel  -Veronika nagyon sürget-, hogy lehetõleg már most 27-én kezetekben legyen. Ugyanis nagy szeretettel hívunk és várunk Benneteket az augusztus 27-i kalocsai találkozónkra, amelyet már másodízben is szeretnénk megtartani. Még ott van a lelkûnkben elsõ találkozónk szép emléke! Tudjuk és megértjük, hogy sokan nem tudtok majd eljönni a kor, a távolság vagy egyéb komoly okból kifolyólag. De szeretnénk, ha lelkileg valamennyien együtt lennénk! - Drága jó Édesanyák, nem kell majd levélben megindokolni távolmaradástokat. A szeretet belsõ köteléke fûz bennünket össze, még ha testileg távol is kell maradnunk. Mi egy Testet alkotunk, és azon belül még mint a gyermekekért imádkozó édesanyák is összetartozunk!

Kedves Édesanyák, hadd szabadjon még egy örömömet megosztani Veletek! Szent László napján volt itt Kalocsán a kalocsa-kecskeméti fõegyházmegye szinodusá-nak /nálunk nem használjuk a zsinat szót/ ünnepélyes megnyitása. Ez a szinodus -Isten kegyelmébõl- öt éven át fog tartani. A hívek minden csoportja -papok, világi hivõk- egy-egy bizonyos idõszakban ugyanarról a témákról fog imádkozni, beszélgetni. Most õsszel például a plébániai közösségekrõl és a pap élete és lelkisége témákról lesz majd szó. - Az én speciális örömöm abban van, hogy a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége mellett még a Szeretetláng lelkiségi mozgalom lelkipásztori felelõse is lehetek a mi fõegyházmegyénkben. /Lásd a Munkadokumentum 198.oldalán/. Imádkozzatok, kedves édesanyák, hogy mindkét feladatomat Isten segítségével jól tudjam ellátni.

        Szabadjon kiírni a munkadokumentumból Szűz Anyánk szavait, amelyek különösen aktuálisak és vigasztalóak a mai világban: " Én jóságos, megértõ Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket... Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni, nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szivem bánkódva néz országomra... Ez Szivem szeretétlángja. E kegyelemmel-teljes lánggal, melyet szivembõl adtam nektek -szívrõl szívre járva-, gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. ez lesz a csoda, amelynek fénye a sátánt megvakítja, ez a szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától." /A Szűzanya szavai 1962 április 13-án/ -

Drága jó szentmonikás édesanyák! Budapest,2005.09.08.
 

Kedves jó Édesanyák! Május hónapjában különösen is megemlékezünk rólatok, kedves édesanyákról, hogy kifejezzük irántatok érzett csodálatunkat, nagyrabecsülésünket, hálánkat, szeretetünket. Bárcsak életünk minden napján ezt tennénk! Az a virágcsokor, amelyet lélekben szeretnénk átadni nekik, fejezze ki szívünk legmélyebb érzelmeit. Tanúskodjék arról, hogy megbecsüljük felbecsülhetetlen édesanyai, nagyszülői szolgálatotokat. Ti, drága édesanyák, ott álltok családjaitok középpontjában: tőletek indul el az élet, hozzátok térnek vissza gyermekeitek, hogy erőikben megújulva tudják vívni az élet harcát. Imádkozunk, hogy tudjátok teljesíteni szent édesanyai hívatásotokat, és már most is, de főleg egykor megkapjátok szép életetek jutalmát! A jó Isten áldjon meg Benneteket és teljesítse szívetek minden vágyát! Közben, mint tudjátok, nagy események történtek Egyházunkban. II. János Pál pápánk már hazatért az atyai házba, és elnyerte szeretettel teljes, áldozatos életének örök jutalmát. Köszönjük meg a jó Istennek az ő hosszú és gyümölcsökben oly gazdag pápaságát. Most pedig fordítsuk tekintetünket utódjára, XVI. Benedek pápánkra, adjunk hálát Istennek, hogy őt adta Egyházának ebben a nehéz időkben. Imádkozzunk érte, amint az Egyház már a kezdetek kezdetén imádkozott Péterért, hogy szabadítsa ki őt ellenségei kezéből, és tegye őt az Egyház szent és bölcs főpásztorává. Mi pedig tartsunk ki a hozzá való hűségben, és az őiránta való tiszteletben és szeretetben neveljük gyermekeinket és unokáinkat. Imádkozzunk, hogy a mai békétlen és Istentől egyre jobban eltávolodó világban ő Krisztus világossága, és az emberiség nagy családjában a békéért szüntelenül fáradozó főpásztor lehessen. Kedves jó Édesanyák, még egy nagy örömünket is szeretnénk megosztani veletek. Erdő Péter bíboros úr örömmel és készségesen elfogadta, hogy a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének a Fővédnöke legyen. Remélem, Veronka édesanyatársatok ezt szebben és illetékesebben fogja méltatni nektek. Ez nagy öröm mindannyiunk számára! - Ezzel kapcsolatban fogadjátok szerény indítványomat: Mi tőle nem várhatjuk, hogy külön időt szenteljen számunkra, inkább adjunk hálát a jó Istennek, hogy még bírja a hivatásával járó súlyos terheket. Az, hogy ő elfogadta felkérésünket, részünkről jelentsen egy nemes, igaz gesztust: azt, hogy szüntelenül imáinkba foglaljuk őt! MIT SZÓLNÁTOK HOZZÁ, HA A SZENT MONIKA KÖZÖSSÉGBE TARTOZÓ MINDEN ÉDESANYA LELKILEG ÖRÖKBE FOGADNÁ BÍBOROS ATYÁNKAT?! Ez azt jelentené, ha egy édesanyának van két gyermeke, akiért imádkozik, mától kezdve tekintse úgy, hogy HÁROM gyermeke van! A két saját és az örökbefogadott Bíboros atya! Legyen ő új családtagja minden egyes családotoknak, akiért úgy imádkoztok mint a saját gyermekeitekért! Úgy tudom, az ő édesanyja már nem él itt a földön...: ti legyetek számára az ő földi édesanyái! Ez nem áll messze az evangéliumtól, hiszen az Úr Jézus mondta: "Ki az anyám, s kik a rokonaim?" Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: "Ezek az anyám és a rokonaim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám." (Máté 12,48-50) A ti imátok legyen számára az az erős lelki támasz, amelyet az édesanyák imája jelent gyermekei, unokái számára. Drága jó Édesanyák, tartsatok ki az imádságban egymásért és minden édesanyáért!

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket és a Szentlélek erejét, és vigasztalását kérem Számotokra

Budapest,2005-01-17

Kedves szentmonikás édesanyák!

Több mint négy hónap után újból szeretettel fordulok hozzátok. Bizonyára el voltatok foglalva az ünnepek elõtt és alatt, hiszen ilyenkor az édesanyák és a nagymamák a családjuknak szentelik szívüket, idejüket. Most már kicsit jobban jut idõtök a mi szép Közösségünkre is. Az elmúlt pár hónap fájó eseményeket is hozott magával Közösségünk számára.
Madridban, 2004 november 13-án elhunyt Salvador García Hernández atya, aki az egész világon a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének a vezetõje volt. Valahányszor írt, mindig nagy szeretettel érdeklõdött a kedves magyar szentmonikás édesanyák felõl. Nagyon örült annak, hogy milyen szépen terjedt hazánkban a szentmonikás édesanyák Közössége. Õ mexikói volt, ágostonrendi szerzetes. Viszonylag fiatalon, rákban halt meg. Mindenütt ahol mûködött nagyon szerették, betegségét erõs, derûs lélekkel viselte. Kedves jó édesanyáink imáiba ajánljuk szeretett Salvador atya lelkét!
De itthon is meglátogatott bennünket az Úr, amikor magához szólította szeretett Bartal József testvérünket, a mi kedves Veronka édesanyánk férjét. December 23-án este, családja körében adta át nemes lelkét Teremtõjének. Aznap még segített a karácsonyi elõkészületekben, este rosszul érezte magát, a mentõk már hiába próbálták visszahozni ebbe az életbe. Az Úr azt akarta, hogy a Karácsonyt már Õvele töltse. Csodálatos volt a jó Isten szeretete, ahogy õt elõkészítette erre a nagy pillanatra. Nehéz és küzdelmes élet után odatalált a Mennyei Atya szeretõ karjaiba. Temetése nagyon szép volt. A szomorúságon átragyogott a hitbõl fakadó öröm, hogy Józsi testvérünk megérkezett, hogy õ már boldog, mert hazaérkezett. Az õ lelkét, valamint kedves Veronka nõvérünket és kedves Családját jó édesanyáink buzgó imájába ajánljuk. Józsi testvérünk is mindig részt vett körleveleink elküldésében.
Drága jó Édesanyák, folytathatjuk a mi kis eszmélõdésünket A SZENTMISÉRÕL MINT ÁLDOZATRÓL? Ugye örömmel fogadjátok? Köszönöm visszajelzéseiteket! - Kérem, olvassátok el újból szeptember 9.-i utolsó körlevelünket. Tehát, az Úr Jézus lesz majd a TÖKÉLETES ÁLDOZAT!
"Így nyilatkozott, amikor a világba lépett: "Emberi testet alkottál nekem. Nézd, megyek Istenem, hogy teljesítsem akaratodat." ( Zsid 10, 5-7 ) Eljött, hogy engedelmességével jóvátegye minden ember engedetlenségét, és hogy ezt oly nagy szeretettel tegye, amelyre csak isteni személy képes. Ez egész életében, de fõleg kereszthalálában valósult meg.
Nagyon tanulságos elolvasni az evangéliumban, amit az Úr Jézus a saját haláláról mond. Például amikor így szól: "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. Azért szeret engem az Atya, mert ODAADOM AZ ÉLETEMET. Nem veszi el tõlem senki, magam adom oda... Ezt a parancsot kaptam az Atyától." ( Jn 10, 17-18.)
Az Úr Jézus a kereszten a tökéletes áldozat. Benne tökéletesen megdicsõül az Isten, mert soha senki nem imádta úgy az Atyát mint Jézus a kereszten. Tökéletesen hálát adott Istennek. Kiengesztelte õt az emberiség minden bûnéért és kiesdette számunkra az üdvösség kegyelmeit. -- Azt is olvassuk a Szentírásban: "Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán mûvét romba döntse." ( 1Jn 3,8 ) Ebben a halálosan nagy küzdelemben szinte egybefonódnak a legnagyobb jóság és szentség és a bûn. Az Úr Jézus nagy szenvedését és halálát az a mérhetetlen gyûlölet okozta, amellyel a Sátán el akarta tiporni -csatlósain keresztül- az Isten Fiát. Ezek tehát a bûn következményei. A bûnöket pedig Isten nem akarhatta... Mit akart a Mennyei Atya? Azt, hogy Szent Fia végsõkig menõ szeretetével és engedelmességével legyõzze a Gonoszt! Jézus a végsõkig kitartott a szeretetben, az Atya iránti bizalomban, engedelmességben. Meghalt, de épp a halálával gyõzte le a bûnt, a Gonoszt, és szerezte meg számunkra az életet! - Ahhoz, hogy kissé jobban megértsük a szentmise áldozati mivoltát, elengedhetetlen, hogy kissé jobban elmélyedjünk az Úr kereszthalálának a megértésében. A kereszten az Úr Jézus egyben a Fõpap és az áldozati Bárány. Õ a legtökéletesebb Ajándék és a legtökéletesebb Ajándékozó! Ez lesz majd jelen lenni a mi szentmiséinkben!

 

Kedves jó szentmonikás édesanyák!

Sajnálom, hogy ma nem lehetek közöttetek. De épp ma délután lesz egy fontos találkozó Kiskunhalason, amelyre engem is meghívtak és felkértek, hogy ismertessem az egybegyűltek előtt a Szűzanya Szeplőtelen Szívének SZERETETLÁNGját. Ez egy olyan rendkívüli alkalom, hogy nem hagyhattam el.

De szeretettel gondolok Rátok is és kérem számotokra az Úr Jézus és a Szűzanya bőséges áldását. Tartsatok ki továbbra is az imában! Hiszen bármit kérünk a mennyei Atyától szent Fia nevében, bizton tudjuk, hogy megadja nekünk.

 

Kalocsa, 1994. május 26-án

Kedves jó Édesanyák!

Őszintén sajnálom, hogy már második alkalommal leszek távol, és így nem vehetek részt a havi találkozón.
Áprilisban lelkigyakorlataim végzése volt az ok. Most pedig Altöttingbe, Németországba hívtak meg a Jézus Szentséges Szíve Családja mozgalomnak nemzetközi találkozójára. Mivel mindazt, ami Jézus Szívével kapcsolatos, az nekem is szívügyem, elfogadtam a meghívást.
Kedves jó Édesanyák, hála a jó Istennek, ez utóbbi hónapban sok-sok édesanya az ország legkülönbözőbb tájairól felvette velünk a kapcsolatot. Egy nagyon szép cikk jelent meg az Új Emberben egy hónappal ezelőtt, amely alkalomul szolgált arra, hogy a Szentlélek sok édesanya szívét megérintse. Erről majd Veronka fog beszámolni.
Kérjük az Úr Jézust és a Szűzanyát, hogy ezek a jó édesanyák és mi magunk is buzgók és állhatatosak legyünk az imádságban, mert az alázatos szívből jövő imákat a jó Isten mindig meghallgatja.
Imádkozzanak értem is, nemcsak azért, hogy épségben hazatérjünk, hanem azért is, hogy Jézus Szentséges Szívét minél többen megismerjék, szeressék és szolgálják.
Ezzel még egyszer nagy szeretettel köszöntöm kedves Valamennyiőjüket.
Szép havi találkozót és a jó Isten kegyelmének kiáradását kívánom szeretettel:

Kedves jó Édesanyák!

Utazásom előtti utolsó órákban szeretettel köszöntelek benneteket.
Hála legyen a jó Istennek szép, imádságos együttlétünkért a budapesti üllői-úti Örökimádó templomban. És egyben hála legyen nektek is, hogy eljöttetek, vagy lélekben velünk voltatok és velünk együtt imádkoztatok. Felejthetelen ajándékként vittük magunkkal a szép tanuságtételeket, megcsodálva hogyan működik a jó Isten kegyelme a Ti és családjaitok életében. Az Úr Jézus az oltár magasáról bizton meghallgatta minden buzgó kéréseteket.
Remélem, hogy augusztus 28-án újból találkozhatunk Kiskunhalason.
Hálás szívvel megköszönöm kedves jó Édesanyák, áldozatos adományaitokat, melyekkel lehetővé tettétek missziós utamat. Alázattal kérem imáitokat utam kegyelmi sikeréért. Isten segítségével 30-án érkezem vissza.
Én is szeretettel emlékezem meg rólatok imáimban.

Kalocsa, 1995 március 15-én


Kedves jó Édesanyák!

        Már régóta szándékozok írni Nektek! A ti leveleitek nagy örömet okoznak nekünk, reméljük, hogy a mieink pedig nektek okoznak örömet. Ennek a köztünk fennálló szeretetkapcsolatnak szerény kis eszköze szeretne lenni ez a levél is. A jó Isten nevében köszönöm Nektek hûséges kitartástokat a napi ima végzésében. Sok-sok édesanya buzgó imája nagyon sokat érhet el a jó Istennél. Csak "sokat"? Nem! Bármit is kérünk, õ megadja nekünk!
        A mai zsolozsmában azt olvastuk, hogy amikor az izraeliták a sivatagban vándoroltak, egy ottani törzs, az amalekiták megtámadták őket. Mózes fölment egy dombtetõre és ott kitárt karokkal imádkozott, míg Józsue néhány kiválasztott emberével szembeszállt az ellenséggel. Amíg Mózes kitárt karjait az égre emelve tartotta, addig gyõztek az izraeliták, de amikor lehanyatlott a karja, bizony gyõzött az ellenség. Az imádkozó Mózesben titeket látlak, kedves édesanyák! Hogy Mózes ne fáradjon bele az imádságba, két férfi, egyik a jobbján, másik a balján tartotta Mózes kezét egész napnyugtáig, így gyõzték le az ellenséget! Kedves édesanyák, azért írom ezt a levelet, mert én is szeretném a ti imádságra emelt karjaitokat -amikor már fáradtok- tartani, hogy folytassátok az imádságot, amelyre oly nagy szüksége van Egyházunknak, hazánknak, a ma még gyermek vagy serdülõkorban levõ nemzedéknek .
        Kedves testvéreim, most nagyböjtben vagyunk. Szabadjon nekem is egy szép szentírási szöveggel megajándékozni Benneteket. Ez a szöveg nagyon közel áll a szivemhez. Zakariás próféta 12. és 13. fejezetében találhatjátok meg. Így szól: " Azon a napon... a Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon nagy gyász lesz Jeruzsálemben... Gyászolni fog az ország, gyászolni fog minden törzs...".
        " Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntól és a tisztátalanságtól. Azon a napon kiirtom a bálványok nevét az országból, úgyhogy nem is említik őket többé. Kiirtom az országból a prófétákat és a tisztátalanság lelkét is."
        Mit sugall nekem ez a szentírási szöveg? Bizony én abban az országban felismerem saját hazánkat. Bálványok, a tisztátalanság lelke, hamis próféták, bûnök úgy járnak-kellnek Mária országában mintha csak övék lenne ez az ország... A sátán gõgösen mondja, akárcsak Krisztus 3. megkísértésekor: " " ez mind az enyém..." - Testvéreim, ki söpri ki ebből az országból mindezt az undokságot? Nem mi, hanem maga az Úr fogja megtenni azt. Az Úr mondja, hogy õ fogja kiirtani... De ehhez az kell, hogy felemeljük szerelmes tekintetünket az Úr Jézus megsebzett Szivére, át szúrt oldalára, és sírjunk magunk és mások bûneiért... Hogy sírjon az egész ország, különösen is azok, akikre az Úr kiárasztotta a jóindulat és az imádság lelkét... Gyásszljuk Őt, vagy talán méginkább az Úr Jézus szavai szerint " Jeruzsálem leányai, ne engem, hanem magatokat sirassátok és gyermekeiteket! " Engesztelõ és imádkozó édesanyák szerte az országban, imádkozzatok, ne lankadjatok!
        Mert íme, itt jön az Ígéret: " Azon a napon forrás fakad / Krisztus oldalából /, amelybõl " az élõ víz " folyamai áradnak / ez az élõ víz maga a Szentlélek , és ez a víz megtisztít majd mindent, megtisztítja majd a mi hazánkat is. Akkor gyermekeink és unokáink olyan országban élhetnek majd, ahol már nem a bálványok, a hamis próféták és a tisztátalanság lelke uralkodnak többé.
        Urunk, áraszd ki népedre a jóindulat és az imádság lelkét!
        Urunk, hogy gyászoljuk bûneinket, amelyekkel a te szent séges Szivedet annyiszor megsebeztük!
        Urunk, fakaszd számunkra is, édes hazánk számára is, szentséges Szivedbõl az élõ víz forrását, és ez a víz tisztítsa meg sziveinket és a te országodat, Mária országát, Magyarországot is minden tisztátalanságtól!
        Tekints reánk, Urunk, és könyörülj rajtunk!
        Édesanyádnak, a boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Szivének Szeretetlángjával gyullaszd lángra sziveinket. Add, hogy ez a Láng szivről-szivre járjon és meggyujtsa mindenki szivét ebben az országban és az egész világon! Ennek a nagy kegyelmi kiáradásnak a fénye fogja majd megvakítani a Sátánt, aki majd tehetetlenül vergõdve nem tudja gonoszságaival megejteni a lelkeket! Hiszünk a Szűzanya Ígéretének a megvalósulásában: " Az én Szivem végül is diadalmaskodni fog! " /Fatimában/ és " Én, a hajnal szép sugara, megvakítom a Sátánt! "
        Kedves jó Édesanyák, szeretettel gondolok Rátok és imádkozom Értetek! Az Úr és a Szűzanya áldása legyen mindig Rajtatok és kedves Családjaitokon!

 

Miskolc, 1999. április 22-én

Kedves Jó Szentmónikás Édesanyák!
Nagy szeretettel köszöntünk Benneteket! Köszönjük a sok szép levelet és húsvéti üdvözlõlapot, melyeket tõletek kaptunk. A feltámadt Üdvözítõ öröme és békéje töltse el a ti szíveteket is! Most a húsvéti szent idõben vagyunk, nem sokára ránk köszönt május szép hónapja, a Szûzanyának szentelt hónap és benne az édesanyák napja... Hadd mondjak el egy szép kis történetet, amelynek magam is tanúja lehettem, amikor még Dél-Amerikában voltam. A húsvéti ünnepek alatt az Andok hegyláncában fekvõ kis városkában segítettem a plébános atyának. Kiküldött egy kis faluba, hogy ott misézzek húsvét vasárnapján. Ott volt egy szép szokás... A reggeli szentmise elõtt volt a feltámadási körmenet. Két menet... Az egyikben vitték a feltámadt Üdvözítõ szobrát, a másikban a Szûzanya szobrát, és egyszer csak a két menet találkozott. Találkozik a Szûzanya feltámadt szent Fiával... Elõször a Fiú hajol meg az édesanya elõtt, majd pedig az édesanya a Fia elõtt. Majd együtt haladnak a templom felé, ahol a keresztény nép ünnepli Krisztus feltámadását! - hogy ebben mennyi mélység és szépség van, még ma sem tudok eltelni vele. Isten fönsége nem zárja ki az õ fiúi szeretetét és hódolatát édesanyja elõtt. Isten alázata, aki valóságos ember lett, egy lett közülünk, aki úgy érez mint egy jó gyermek. Ezt érezte meg Szent Ignác atyánk is, amikor Krisztus föltámadásáról szemlélõdve így ír: "Elõször: Megjelent Szûz Máriának. Ezt ugyan nem említi a Szentírás, mégis benne foglaltnak tartjuk, amikor közli, hogy megjelent igen sok másnak. A Szentírás ugyanis feltételezi, hogy értelemmel rendelkezünk, mint ahogy írva van: ("Hát ti is értelem nélkül vagyok?") - Mit érezhetett a Szûzanya, amikor elsõként neki jelent meg az Úr Jézus... hogy tekinthetett Jézus az õ édesanyjára, aki mindvégig kitartott mellette, hûségesen, még a kereszt tövében is... És ahogy õ föltámadt Fia keblére hajthatta a fejét... Van aki le tudná írni azt a boldogságot?
Kedves Jó Édesanyák, a ti számotokra is elérkezik majd ez a boldog pillanat majd ott fönn az atyai házban... Édesanyáknak jelent meg elõször az Úr Jézus feltámadása után. így írja le az evangélium: Hajnalban kimentek a sírhoz, ahol angyal szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül tanítványainak..." Félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte õket: "Üdv nektek!" Odafutottak, leborultak elõtte és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: "Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak." (Szent Máté evang.28.fej.) Ti is örvendjetek és ujjongjatok, kedves édesanyák, mert nagy lesz a ti jutalmatok a mennyben. Hisz egy édesanya szíve mindig másokért dobog. Ha sok gondotok is van, emeljétek föl tekinteteteket az Úr Jézusra. "Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon." így van abban az imában, amelyre az Úr Jézus tanította Erzsébet asszonyt, a Szeretetláng elsõ befogadóját. Mennyi erõt meríthetünk az Úr Jézus tekintetébõl!
Kedves Jó Édesanyák, fogadjátok ezt a pár sort anyák napi ajándékul is. Ti a mennyei Atya kedves leányai vagytok, hûséges szolgálói isteni terveinek megvalósításában. Ha magunkban kevésbé is bízhatunk, de bízzunk az õ hûségében!
Nem sokára itt van május hónapja. Engedjétek meg, hogy még - Szûzanyánk tiszteletére - kimásoljak pár sort a ll.Vatikáni Zsinat üzenetébõl: "A Boldogságos Szûz engedelmességével, hitétel és lángoló szeretetével egészen különleges módon közremûködött az Üdvözítõ munkájában, hogy a lelkek természetfeletti élete helyreálljon. Emiatt anyánk õ a kegyelem rendjében. Máriának ez az anyasága szüntelenül tart a kegyelem világában attól a beleegyezéstõl kezdve, amelyet az angyali üdvözletkor a hite sugallt, és amelyben õ a kereszt alatt vonakodás nélkül kitartott, egészen addig, amíg be nem teljesül örökre az összes választottak sorsa.
....Szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség kegyelmeit. Anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreirõl, akik még zarándokúton vannak, sok veszedelemben és bajban, amíg el nem érkeznek a boldog hazába."
Drága Édesanyák, imádkozzatok a sok árva és kimondhatatlanul szenvedõ gyermekért és édesanyáért, akik most a háború, a rettegés, a számûzetés és éhezés szörnyû éjszakáját szenvedik át. Imáinkkal siettessük, hogy újból békében és kölcsönös megértésben élhessenek. "Oltsuk el a gyûlölet tüzet a szeretet tüzével!" - mondta a Szûzanya Szeretetláng üzenetében.
Kedves Édesanyák, szeretnék még a ti leveleitekbõl is idézni és írni valamit júniusi találkozónkról. Voltam Pesten és találkoztam az Üllõi úti Örökimádó templom igazgatójával, Dr. Csányi József atyával. Örül neki és szívesen lát bennünket templomában június 26-án, szombaton. Szeretnénk találkozni egymással, a kedves pestiekkel és a fõváros környékérõl jövõkkel (hívhattok másokat is, akik még csak érdeklõdõk). És persze nagy örömmel sok-sok édesanyával, akik az ország bármely részébõl el tudnak jönni. Délelõtt 10 órakor kezdõdne a programunk, amelynek du. 5 órára már be kell fejezõdnie. Ott az Oltáriszentség állandóan ki van téve, mi is fogunk adorálni, imádkozni, ismerkedni, szeretetben együtt lenni. - Akik még nem nagyon ismerik Budapestet, ez a templom az Üllõi úton van, megközelíthetõ metróval is. (Az Újpest és Kõbánya-Kispest-i metró vonalon a "Klinikák" állomásnál kell leszállni.) A szükséges eledelt kérjük, hozza mindenki magával. Mindenkit nagy szeretettel várunk! Imádkozzunk találkozónk sikeréért!
Kedves Édesanyák, köszönjük még egyszer húsvéti jókívánataitokat, örömeiteket és gondjaitokat, melyeket megosztotok velünk. Én is olvasom ám minden leveleteket, Veronka elküldi nekem, és én sokszor itt tartom õket, pedig Veronka hogy szeretné õket minél hamarabb megválaszolni.
Néhány szándék, imakérés: Egy kedves édesanya tékozló fiáért, Jankóért kéri buzgó imáinkat. Imádkozzunk a jó ungvári édesanyákért is, hogy lelki segítséget kapjanak és szép csoport tudjon kialakulni a már különben is imádkozó édesanyákból.
Tudjuk, hogy Sopronban, március 25-én, lelkes édesanyák csoportja újból elkötelezte magát egy kis magzat lelki örökbefogadására. Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak szépen imájukban.
Lévai Károlyné így számol be Oroszlány-ból:" A mi kis közösségünk is egyre összeforrottabb lesz. Novembertõl minden összejövetelünkkor elõadást tart valamelyik édesanya társunk, elõzetesen felkészül erre, amelyet megbeszélés követ. A szeretet témakörébõl választanak. András atya egy könyvet is adott hozzá, a címe: Palánkai: Életerõnk a szeretet. Kinyílnak a szívek, az életbõl elmondanak hozzá valamilyen eseményt, tanácsokat, segítséget adnak, adunk egymásnak. Együtt imádkozunk, énekelünk. Olyan jól esik átérezni a saját lelkemmel is, hogy jó volt így együtt lenni, lelkiekben gazdagabbá válni."
Debrecenbõl is nagyon szép levelet kaptunk, és pedig a DebrecenTócóskerti Szent Család templom Szent Mónika közösségétõl. Õk egy 40.000 fõs, 10 emeletes bérházakkal teli lakótelepen élnek. Gyönyörû, tágas, modern templomukat a múlt évi Nagyboldogasszony napján szentelte fel Bosák Nándor püspök úr. "Jelenleg 35 fõ imádkozó édesanyánk van, akik 318 saját gyermekért, unokáért és lelki gyermekért imádkoznak naponta." Kérik imádságos és lelki támogatásunkat közösségükért.
Kedves édesanyák: Velünk van az Úr! Békesség Veletek!
Szeretettel: