design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2002

Budapest, 2002 szeptember 18-án

 

Kedves jó Édesanyák!

Szeretettel köszöntünk Benneteket! Bizonyára ti is már nagyon várjátok levelünket! Öröm volt találkozni Veletek elõbb Budapesten, majd pedig Kalocsán. Együtt ünnepeltünk és adtunk hálát a jó Istennek tíz év sok-sok kegyelméért! Jövõnket is mennyei Atyánk, az Úr Jézus és a Szentlélek végtelen szeretetébe ajánljuk, égi Édesanyánk és Szent Mónika pártfogását is kérve, remélve.
De ha most tekintetünket édes Hazánkra fordítjuk, és az egész világra, bizony elszorul a szívünk. Mit hoz a jövõ, mi lesz gyermekeinkkel, a magyar családokkal, népünkkel? Úgy tûnik, hogy a világ szelleme, amelyet Szent János apostol e szavakkal foglal össze: "a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége" /értsd: a tisztátalanság lelke, a kapzsiság, a pénz utáni mértéktelen vágy, a hatalom gőgje/ eluralkodik mindenen. Szinte félelmetes, ahogyan gyõztesnek kiáltja ki magát...
De mi, testvérek, ne féljünk! Emeljük föl tekintetünket az Úr Jézusra és hallgassuk a szavát: "A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyõztem a világot." /Jn 16,3/. Szent Ágoston ezt így magyarázza: ez a gyõzelem nem csak Jézus személyére vonatkozik, hanem mindannyiónkra, mert "Nem gyõzte volna le a világot, ha az õ híveit legyõzné a világ." És Szent Jámos diadalmasan kijelenti: "Mindenki, aki az Istentõl való, legyõzi a világot. És ez a gyõzelem -gyõzelem a világ fölött- a mi hitünk! /1 Jn 5,4 /
Drága édesanyák, maradjatok szilárdak ebben a hitben, az Egyházhoz való hûségben, szorítsuk erõsen egymás kezét, bátorítsuk egymást és mindenkit! Tekintetünket emeljük fel az Úr Jézusra! Tekintetünk forrjon össze az övével! "Jézusom, bízom Benned!"
Kedves Édesanyák! Nem találok fontosabb üzenetet annál, mint amit a Szûzanya adott egy magyar édesanyának /most, oktõber 19-én lesz 40 éve!/ Fogadjuk nagy szeretettel: " Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem annak melegségét is teljes erejével reátok óhajtom árasztani. Szeretetlángom oly nagy, nem tud megférni Bennem, robbanó erõvel tör felétek. Kiáradó szeretetem szétrobbantja a világot fertõzõ pokoli gyûlöletet, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. - Mondom, ilyen még nem volt. ez a legnagyobb csodám, amit most teszek veletek. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok Bennem! Cselekedjetek sürgõsen! Ne napoljátok el ügyemet!- A Sátán sem nézi tétlenül, rettentõ nagy erõfeszítéseket tesz. Érzi már Szeretetlángom kigyulladásának hatását. Ez rettentõ dühre ragadja õt.
Vegyétek fel a harcot, a gyõztesek mi leszünk! Szeretetlángom a Sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángomat az egész világon. Akarom, ahogy nevemet ismerik a világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely csodákat tesz a szívek mélyen."
Kedves édesanyák, aki csak tud, kérem, jöjjön el Bodajkra Országos Szeretetláng Zarándoklatunkra, október 26-án. Hirdetjük mindkét katolikus országos hetilapban. Én is ott leszek. Még Brazíliából is jönnek szeretetlángos testvérek. Akik nem tudnak eljönönni, legalább lélekben legyenek velünk!
Fogadjátok mint személyes ajándékomat ezt a Szeretetláng képecskét -remélem, mindenkinek jut belõle-, melyet szeretettel küldök Nektek. Negyven éve, hogy szólt hozzánk a Szûzanya. Egy magyar édesanyát választott ki, hogy elsõként õ kapja meg ezt a világra szóló nagy üzenetet, és innen terjedjen el az egész világra!
A jó Isten kegyelmének bõségét kérem kedves Mindannyiótok számára szeretettel

Budapest, 2002 április 23-án

 

Kedves jó szentmonikás édesanyák!


Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket! Milyen jó, hogy az ima mellett ez a levél is összeköt bennünket. Most hogy megvolt a választások második fordulója is, egy kicsit reflektálhatunk az elmúlt idõszakra és elõre is tekinthetünk. Voltaképen két világnézet ütközött, és ez tette szokatlanul keménnyé ezt a viadalt. De már megtörtént és az élet megy tovább.
Nézzük azért, mennyi szépet hozott elõ ez az idõszak. Sokat, és ezért adjunk érte hálát a jó Istennek. Elsõ helyen említeném azt a sok-sok imát, amely szerte az országban szinte szüntelenül szállt az ég felé. Biztosak vagyunk benne, hogy imádságunk meghallgatásra talált. Otthonainkban, vagy a kitett Oltáriszentség elõtt imádkoztunk. Vagy pedig fölsírt az imánk égi Édesanyánkhoz, Magyarország Nagyasszonyához. Legyünk bizalommal, ne féljünk, az Õ kezükben jó helyen van hazánk sorsa. Persze az igazi jó nem mindig egyezik azzal,amit mi talán jónak vélünk. Hisszük a Szentírás szavai alapján, "hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik." /Rom 8,28/. Istennek megvannak a maga titokzatos útjai, Ő a történelemnek az Ura!
És a másik szép vonása az elmúlt napoknak a hazaszeretet fellángolása volt. Spontán tört fel az emberek leikébõl. És láttunk mosolygó, tiszta, szép arcokat. Valóban,mint egy virágba borult fa, olyanok voltak, fõleg a mi ifjúságunk. Imádkozzunk, hogy ne jöjjön egy fagy és a virágokból majd ízes gyümölcs legyen.
És most, hogyan tovább?
Õrizzük meg ezt a csodálatos imaösszefogást, mert édes Hazánk a továbbiakban is szüksége lesz rá. Ne hagyjuk alább az imádkozást! Nem szabad a szívünkben haragot vagy gyûlölködést õrizni senki iránt. Tudom, nem is volt ilyesmi a szívünkben. Drága értékeinket: keresztény hitünket és hazaszeretetünket féltõn õrizzük és ültessük gyermekeinknek a lelkébe. Higgyük el, hogy a szeretet a legnagyobb hatalom és a gyûlöletet csak a szeretettel lehet legyõzni.
Zsolozsmázás közben találtam rá Szent Ágostonnak egy szép gondolatára: "... nem szerethetünk, ha elõbb minket nem szeretnek. Halljátok János apostolt: Azért szeretjük az Istent, mert õ elõbb szeretett minket /l Jn 4,19/ Kutasd, hogy miért szereti az ember az Istent , semmi más okot nem találsz rá, hacsak nem azt, hogy õt elõbb szerette az Isten Pál apostol szavai szerint: Kiáradt szívünkbe az Isten szeretete a nekünk ajándékozott Szentlélekbõl /Róm 5,5/ " Tehát csak ott arathatunk majd szeretetet, ahová szeretetet ültettünk.
De a szeretet nem jelentheti hitünk és elveink feladását. Ezekben szilárdan kell állnunk. Különösen is vigyázzunk arra a szemléletre, amely szerint már nincs is jó vagy rossz, hanem csak "más" létezik... Az Úr Jézus minden embert szeretett, a bûnösöket külön is kereste, de világosan megmondta mi a jó és mi a rossz. Mi is azt tartjuk jónak, amit Jézus annak tart, és rossznak, amit Ö annak tart! Neveljétek, drága édesanyák és nagymamák, Jézus szellemében gyermekeiteket, unokáitokat.
Imádkozzunk azokért, akik minket kormányozni fognak és azokért, akik az országgyûlésben a haza ügyeit intézik.
A jó Isten meghallgatta imánkat. Az õ szeretete óv, kísér és vezet bennünket. Sugározzátok másokra is Isten szeretetét, legyetek erõsek a reményben és kitartóak az imádságban. Mosolyogjatok, minden úgy van, ahogy az Úr akarja!
Kedves jó Édesanyák! Pár nap és itt van május hónapja, amely a Szûzanyáé és a tiétek! Mi mindannyian, maga az Úr Jézus is, egy édesanya méhének a gyümölcse, vagyunk. Áldjon meg õ minden édesanyát! A legszentebb édesanya, a Szûzanya zárjon Szívébe Mindannyiónkat!
Szeretettel és imával

Hódmezõvásárhely, 2002 január 9-én

 

Kedves jó szentmonikás édesanyák!


Ez új esztendõ elején szeretettel köszöntünk Benneteket! Ahogy a múltban is, úgy ebben az esztendõben is legyetek a jó Isten szeretete aprópénzre váltva családotok körében. Eszembe jut egy szép vers, amelyben a költõ csodálkozva néz be a kútba és kérdi tõle: Jó öreg kút, nem fáradsz bele mindig csak adni, adni...? Belenézek, .. .tükre rám ragyog, "Hiszen a forrás nem én vagyok! Árad belém, csak tovább adom, frissen, vidáman és szabadon." Majd így fejezi be a költõ: "Hadd éljek én ilyen kút-életet, adjak áldást és szeretetet! Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerûen, így tovább adom!" Ehhez a mi kút-életünkhöz kívánom számotokra az Úr Jézus bõséges kegyelmét!
Kedves Édesanyák, ti a pap ajkáról a tanítást várjátok, amibõl erõt, vígasztalást nyertek áldozatos életetek mindennapjaihoz.
Szemléljük ezért most a betlehemi kisdedet, vagy a názáreti Gyermeket, a pásztorok egyszerû szívével, vagy a tudós bölcsek áhítatával, alázatával. Ez a Gyermek egykor majd azt vallja magáról: "Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." /János 8,12/. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy miénk legyen az élet világossága! Hogy az Úr világosságában éljünk, éljenek gyermekeink, unokáink, ifjúságunk!
Azt is mondta; "Én vagyok az élet! Azért jöttem, hogy életük legyen és bõségben legyen." /Jn 10,10/ Mennyire vágytok arra, hogy szeretteitek igaz életet éljenek! Ezt pedig senki más nem tanítja és adja, csak egyedül Jézus! - A mi örök célunk: eljutni az Atyához! És Ő mondja: "Senki sem jut el az Atyához, csak általam." Ő a mi Jó Pásztorunk, a mi legbiztosabb vezetőnk.
És most nem csak azokra gondolunk,akik vallásos és hívõ emberek, hanem arra a nagy sokaságra, fõleg fiataljainkra, hogy az õ lelkûkben is felgyulladjon Krisztus világossága!
Kedves jó Édesanyák! Már három hónap sincs hátra és újból vezetõket fogunk választani országunk számára. Tudjátok, ugye, menynyire döntõ fontosságúak ezek a mostani választások?! Élnünk kell jogunkkal és Isten-adta kötelességünkkel, hogy jó és alkalmas vezetõket válasszon meg népünk. Ne csak az imádságban kérjük mennyei Atyánkat, hogy "Jöjjön el a te országod", hanem akkor is, amikor az urna elõtt állnuk! Ott is valljuk meg, hogy Mária-Országa akarunk lenni! - Ez az üzenet ne csak hozzátok jusson el, kedves édesanyák, hanem rajtatok keresztül sokakhoz, minél többekhez. Talpra kell állnia mindenkinek, hogy harsányan megvalljuk, mi Istenre akarunk építeni országot, ahogy azt ezer évvel ezelõtt Szent István királyunk tette!
Legfõképp pedig imádkozzunk! Buzgón imádkozzunk édes Hazánkért! Ahol eddig is imádkoztatok, csak folytassátok! Nem szabad most belefáradni. Szüntelenül kell imádkozni. "Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! így adjatok hálát általa az Atyaistennek!" /Kol 3,17/.
Kedves jó Édesanyák, ilyen gondolatokkal indulunk ennek az Új Esztendõnek, amelyben magyarországi elindulásunk 10. évfordulóját is ünnepelhetjük, hálát adva Urunk Jézus nevében az Atyának!
Kedves jó édesanyák, van számomra egy másik kedves évforduló is. 40 évvel ezelõtt adta át Szûzanyánk Szeplõtelen Szívének Szeretetlángját egy magyar édesanyának, Erzsébet asszonynak. Öröm lenne számomra, ha megismernétek és olvasnátok a Szeretetláng Lelkinaplót. Megszerezhetõ: Szeplõtelen Szív Alapítvány, 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 20. Ára 360 Forint + postaköltség.
A jó Isten bõséges áldását kívánom kedves Mindnyájatokra szeretettel