design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2006

Kedves szentmonikás édesanyák

Kedves szentmonikás édesanyák!

Szeretettel gondolok Rátok és köszöntelek Benneteket. A nyári hónapok elmúltával beállóban van az ősz. Gyermekeitek, unokáitok is folytatják tanulmányaikat, a ti életetek is talán egy kissé nyugodtabban mederben folytatódhat. A jó Isten áldjon meg benneteket helytállásotokért, édesanyai és nagyanyai teendőitek szerető és gondos ellátásáért.

Kedves jó szentmonikás Édesanyák! Anyák napján szép szokás megköszönteni a kedves édesanyákat, ezt szeretném tenni most én is veletek. Megköszönni sok fáradozástokat, imáitokat, aggódásaitokat, amelyekkel családjaitok tagjait, embertársaitok életét kíséritek, segítitek. Fogadjátok szívből jövő hálánkat, szeretetünket! Imádkozunk azért, hogy mondhassátok egykor a mennyei Atyának az Úr Jézus szavaival: „Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál”. És hogy együtt lehessünk valamennyien tenálad, mennyei Atyánk! Most pedig forduljunk égi Édesanyánk felé, akinek a Szívét a haldokló Úr Jézus e szavakkal nyitotta meg: „Asszony, íme a te fiad!”, és e pár szóval mindannyiónkat az ő anyai szeretetére, gondoskodására bízott. Legszebb Mária-énekünk 2. versszaka így hangzik: „Ó Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, Magyarországról, édes Hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról.” Hiszem, hogy így ajánljuk ma esedezve édes Hazánkat, és benne magunkat, családjainkat, az Ő édesanyai oltalmába. Milyen bensőséges lehetett a Szűzanya kapcsolata a Mennyei Atyával! Mily mélységes alázat a Szűzanya részéről, amely nagy-nagy szeretettel egyesült. Hiszen a Mennyei Atya egyszülött Fia, akit Ő oly nagyon szeret (Márk 12,6), egyben a Szűzanya gyermeke is. A Szűzanya szemlélte hitével a Mennyei Atyát az ő Jézusában. („Aki engem látott, az Atyát is látta”. János 14,9) Soha nem volt senki, aki annyira megértette volna a Mennyei Atya végtelen szeretetét –az Úr Jézus után- mint a Szűzanya: amit oly szépen fejezett ki Szent János, a „szeretett tanítvány”, evangéliumában: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda….”(János 3,16), hogy az ő érdemeiért és vezetésével haza találjunk az atyai házba…Talán most kezdünk igazából tudatára ébredni annak, mennyire a Mennyei atya irgalmas szíve a „kigondolója” annak az „őbenne előre meghatározott jóságos tervnek”, hogy mi Isten gyermekei lehessünk és örökölhessük az ő isteni életét és Országát. Miért írom ezt, drága jó édesanyák? Mert nagyon szeretném, ha mindannyiónkban lobogna egy nagy szeretet és bizalom a Mennyei Atya iránt! Hogy ebben is hasonlókká váljunk a Szűzanyához! Hogy minden reggel szívünk első gondolata valóban az övé legyen. Ahogy ajánlani szoktam a gyóntatószékben is, hogy amikor fölébredünk, üljünk egy darabig az ágyunk szélén, és bensőséges meghitt imában forduljunk a Mennyei Atyához, az Úr Jézushoz, a Szentlélekhez, a Szűzanyához, őrangyalunkhoz. Olyan jól lehet ilyenkor imádkozni! Később már nem olyan könnyű időt találni rá. Minden a mennyei Atya szeretetéből indult ki, és minden oda vezet vissza. A mennyei Atya Szívében égő nagy szeretet lángol Szent Fia Szívében is, és ugyan úgy lángol a Szűzanya Szeplőtelen Szívében is. Ő azt akarja, -a legteljesebb egységben a legszentebb Szentháromság akaratával-, hogy ez az isteni szeretettűz lángoljon minden egyes gyermekének a szívében is. Ezt a Lángot adta át a Szűzanya elsőként egy magyar édesanyának, Erzsébet asszonynak. Ez az az eszköz, amellyel a Szűzanya meg akar menteni bennünket, Szeplőtelen Szívének a Szeretetlángjával! Befejezésül nagyon szeretnék kérni valamit tőletek: Bárcsak az egész Ország, és az élén ti, drága édesanyák, együtt imádkoznánk minden este 7 órakor a rózsafűzért a Magyar Katolikus Rádió vezetésével! Legyetek ennek buzgó apostolai! Várjuk visszajelzéseiteket! Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket!

KEDVES ÉDESANYÁK! „Imaév hazánk lelki megújulásáért” Püspök atyáink ezzel a címmel pásztorlevelet intéztek hozzánk, amelyet újévkor az ország minden templomában felolvastak. Megrázó hangon írták le, hogy Nemzetünk milyen válságos helyzetben van. Az anyaginál is nagyobb a lelki válság. Így írtak: „NEMZETÜNK NAGYON NAGY BAJBAN VAN, CSAK ISTEN IRGALMA MENTHET MEG MINKET.” Szükség van egy nagy imaösszefogásra minden Hazánkat szerető és magunk és gyermekeink jövőjéért aggódó ember, különösen is a magyar édesanyák részéről. Ezért hirdették meg, hogy EZ AZ ÉV IMAÉV LEGYEN NEMZETÜNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT. Ne hagyjuk, hogy főpásztoraink felhívása pusztába kiáltó szó maradjon! Főleg ti édesanyák, ti járjatok ebben az élen! MOST TÉNYLEG NEMZETÜNK LÉTE ÉS JÖVŐJE FOROG KOCKÁN! Mit tehetünk édes Hazánk megmentéséért? --- Ábrahám történetéből tudjuk, hogy az Úr, ha csak tíz igaz embert talált volna Szodomában és Gomorrában, kész lett volna megbocsátani a bűnös városoknak a tíz igaz kedvéért. (Teremtés könyve 18,20…) Mit jelent –a Biblia szerint- igaz embernek lenni? A Biblia az olyan embert nevezi igaznak, aki őszinte szívvel törekszik megismerni Isten akaratát, és ahhoz igazítani az életét. Szent Józsefről is azt mondja, hogy igaz ember volt. (Mt 1,19). Ma ilyen IGAZ lelkekre van a legnagyobb szükségünk. Rájuk való tekintettel az Úr kész megbocsátani a büntetést, melyet bűneikkel kiérdemeltünk. Az ilyenek általában csendes, imádságos, Istenbe merült lelkek. Oh, bárcsak lennének minél többen ilyenek közöttünk! --- Mit tehetünk még édes Hazánkért? Esedezzünk érte a jó Isten előtt. Ajánljuk fel állapotbeli munkáink hűséges teljesítését, szenvedéseinket A betegek igen sokat tehetnek, ha felajánlják türelemmel elfogadott és viselt szenvedéseiket édes Hazánkért. Mások önként vállalt áldozataikat, a szeretet csendes, hősies gyakorlását ajánlhatják fel Istennek. Nagyon kedves ima a mennyei Atya szívének, ha szent Fiának fájdalmas szenvedésére hivatkozva esedezünk Hozzá irgalomért. Ezt megtehetjük, ha gyakran, -lehetőleg naponta- elimádkozzuk az Isteni Irgalmasság rózsafűzért édes Hazánkért. Sőt, bizonyára akadnak köztünk hősi lelkek, akik áldozati ajándékul adják oda magukat a jó Istennek Hazánk megmentéséért. Árpádházi Szent Margit példája álljon előttünk, akit szülei felajánlottak Istennek, hogy Hazánk megszabaduljon a tatárdúlástól. Az ő egész élete Istennek felajánlott kedves áldozat volt magyar népünk boldogabb jövőjéért. ---- Az ENGESZTELÉS. Oly sokszor halljuk ezt a szót, mit is értünk alatta? Én azt értem, hogy kitágítjuk szívünket, és nem csak magunkért imádkozunk, hanem mindenkit testvérünknek tekintve igyekszünk másokért is imádkozni, jóvátételt adni nem csak a magunk, hanem mások bűneiért is. Nem ezt tette az Úr Jézus is a kereszten az egész emberiségért? - Milyen szép és gyermekien egyszerű az ima, amelyre az angyal tanította meg a kis pásztorgyermekeket Fatimában: ISTENEM, HISZEK TEBENNED, IMÁDLAK TÉGED, REMÉLEK TEBENNED ÉS SZERETLEK. BOCSÁNATODÉRT ESEDEZEM HOZZÁD MINDAZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK BENNED, NEM IMÁDNAK, NEM BÍZNAK BENNED ÉS NEM SZERETNEK. Azokért és azok nevében is imádkozunk, akik nem tudnak imádkozni, vagy bármi okból eltávolodtak a jó Istentől. A jó Isten a mi imádságos, munkás, áldozatos életünket várja. A többit bízzuk az Ő végtelen atyai jóságára, irgalmára.