design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2003

 

Budapest, 2003 szeptember 17-én


Drága jó szentmonikas Édesanyák! Szeretettel köszöntünk Benneteket!


Örömmel hallottam Veronka édesanya-társatoktól, hogy augusztusi Találkozónkon minden rózsafûzér elkelt! Milyen szép ajándékot vittetek magatokkal gyermekeiteknek, unokáitoknak. Ne elégedjetek meg csupán ezzel! Érjétek el, hogy megszeressék a rózsafûzér imádkozását! Mily örömmel fogják tenni, ha nagyikával együtt imádkozhatnak! Észrevétlenül belép az életükbe az Úr Jézus és a Szûzanya nagy szeretete!
Drága Édesanyák! A Szentatyánk által meghirdetett Rózsafûzér Éve már a vége felé jár. Mi, magyar szentmonikas édesanyák most látunk neki igazából, hogy megvalósítsuk Szentatyánk hõ vágyát, hogy visszavigyük a magyar családokba a közös rózsafûzér-imádkozást! Mit szóltok hozzá? Nem nagyszerû feladat ez? Nem lenne-e nagyon kedves ajándék a Szûzanyának, ha ezt mi, szentmonikás édesanyák, szerte az országban, vállalnánk?
Nagyszerû dolog imádkozni gyermekeink hitéért. De még ennél is több, velük együtt imádkozni! Talán némelyek közületek csóválják a fejüket... Sok mindent mondhatnátok, amit meg is értek. De nem szabad eleve feladnunk! Bátraknak kell lennünk! Az Úr Jézus is mennyire megértõ volt, amikor ezt mondta: "Ahol ketten vagy hárman összegyûlnek a nevemben, ott vagyok közöttûk. "/Máté 18,20/. -Kezdetnek elég, ha te ott vagy és még valaki. Nem akadna egy sem, aki irántad való szeretetbõl elfogadná meghívásodat? Biztos, hogy van! És nem kell az egész rózsafûzért sem elimádkozni: elég, ha imádkoztok egy tizedet! És ez így tarthat hosszú idõn át. Nagyon kell tisztelni a másik /mások/ szabadságát! Ha õk kérik, lehet kicsivel többet.. Fontos az elcsendesedés, lelki összeszedettség. Egy égõ gyertya emlékeztethet az Úr Jézus és a Szűzanya szeretõ jelenlétére.. Kérdezd meg: Ma kiért imádkozzunk? Mit szeretnénk számára kérni? Majd mondd el egyszerûen, a te szavaiddal az evangéliumi történetet, amire gondolunk, és imádkozzátok szépen a rózsafüzér-tizedet.
Milyen lelki hasznot meríthetnek gyermekeink a közös rózsafüzér-imádkozásból?
1. Gyakran hallani, hogy nincs igazi eszmény fiataljaink elõtt, amelyre föltekinthetnének. Itt mi a legszebb és legtisztább férfi és nõi ideált állíthatjuk eléjük: Jézust és Máriát!
2. A rózsafüzér titkait szemlélve elébük tárul az igazság az emberrõl! Fogantatásától kezdve végsõ célbajutásáig. Jézust hogyan tudjuk legjobban megismerni és szeretni? A legjobb megfigyelõhelyrõl: Szûz Mária Szeplõtelen Szívébõl, az õ édesanyai érzelmeivel!
3. Alkalmat ad arra, hogy az élet nagy kérdéseirõl kérdéseket tegyenek föl nekünk, íme néhány: az emberi élet kezdete, magzati élet, születés. Az élet szentsége. Ahogy Isten akarja a családot! Hivatás és követése /a 12-éves Jézus../ - A felnõtt Jézus életét szemlélve: Mi az hogy Isten Országa, ahová Jézus meghívott bennünket? Hallgatni Jézusra, Mesterünkre, és hinni Benne. Az Eucharistia életünk középpontja. A vasárnap... Ha Jézussal egyesülve szenvedünk, segítünk, hogy az emberek üdvözüljenek.Jézus és Mária megdicsõülésén keresztül fölragyog mindnyájunk végsõ célja: a mennyek országa!
4. "Az együtt imádkozó család együtt marad!" Azok, akik megtanulnak Jézusra és Máriára tekinteni, azok egymás szemébe is fognak nézni, egymásra fognak találni. Az ilyen ima ápolja és erõsíti a családi közösséget. "Jézust helyezi a középpontba, vele osztják meg örömüket és fájdalmaikat, kezébe helyezik a bajokat és terveket, tõle nyernek reményt és erõt az út folytatásához"- írta a Szentatya. Nem is tudjátok, micsoda "kapaszkodót" adtok gyermekeitek kezébe!!!
Kedves jó Édesanyák! Lássunk neki bátran a nagy munkának! Amit a Szentatya megjelöl, az biztosan Isten Akarata! Közöljétek velünk erõfeszítéseiteket, örömeiteket, még kudarcaitokat is. Várjuk beszámolóitokat! Ne feledjük, akkor szeretjük igazán a Szentatyát, ha hallgatunk rá és tettekre váltjuk tanítását!
-Az egytizedes rózsafûzérek megrendelhetõk; Imrik Zoltánné, Sopron, Erzsébet u.7. 9400. Darabja -úgy tudom- 60 Ft. Egy helységbõl lehetõleg közösen rendeljünk!

Budapest, 2003 április 23-án


Kedves jó szentmonikás édesanyák!


Egy újabb húsvét köszöntött ránk. Csendüljön egybe mindannyiónk szívének az éneke feltámadt Üdvözítõnk tiszteletére, imádására! Mindig különös melegség árad el szívemben, amikor olvasom Szent Máté evangéliumában /28,10/, hogyan jött az Úr Jézus húsvét hajnalán a szent asszonyokkal szemben és köszöntötte őket: "Üdv nektek!" Ezek odafutottak, leborultak elõtte és átkarolták lábát. Jézus így szólt szelíden: "Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak. " Az Úr Jézus így jutalmazta meg ezeket a csendes, alázatos lelkeket, akik a legjobban hasonlítanak az õ szelíd és alázatos Szívéhez. Csak néhányuknak ismerjük a nevét, pedig többen voltak...Szent Lukács " a Galileából érkezett asszonyok"-ról beszél /24,55/. Bennük a névtelen sok-sok édesanyát is látom, akik csendben, alázatban, hûségesen szolgálják az Úr Jézus szent ügyét. Ma ti vagytok ezek a derék, hûséges asszonyok, akik helyt álltok a családban, a mindennapok számtalan kicsiny vagy nagy szeretetszolgálatában. Az Úr nem az õ papjainak jelent meg elõször, nem a jövendõ nagy apostoloknak, hanem a "kicsinyek"-nek, akik az igazán nagyok az Isten országában, akik szolgálnak, akik mossák Jézus kis testvéreinek a lábát. "Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya." /János ev.12,26/. Gondolom, ezek a szép húsvéti -és mindenkorra való- gondolatok örömmel töltik el szívünket és erõt adnak a mindennapok küzdelmeihez.
Feltûnõ, hogy milyen nyomatékosan üzente az Úr Jézus az apostoloknak, hogy menjenek Galileába. Valami igen fontos dolgot akart ott velük közölni... Igen, ott adta nekik a nagy küldetést: "Menjetek az egész világra, tegyétek tanítványommá mind a népeket!" /Máté ev.28,19/ Ebbõl a küldetésbõl, ti is drága édesanyák, kiveszitek a ti részeteket; Krisztus tanítványaivá tenni a jelen és jövendõ generációkat. A jövõ Egyháza ott van körülöttetek... "Amit láttunk és hallottunk, és amit atyáink beszéltek el nekünk, nem akarjuk gyermekeink elõl eltitkolni, hanem elbeszéljük a jövendõ nemzedéknek az Úr csodáit, amelyeket végbevitt velünk" / 78.zsoltár 3-4 /.
Így kívánok Nektek, kedves jó Édesanyák, kegyelmekben gazdag szent húsvéti ünnepeket! Remélem, akik csak tehetitek, ott lesztek a mélykúti találkozónkon, május 31-én, szombaton. A szentmise fõcelebránsa az érsek úr lesz. A többiek pedig lélekben legyetek velünk! Tartsunk össze, kedves jó Édesanyák, és ne lankadjunk el az imádságban!
Szeretettel köszöntöm kedves Mindannyiótokat

Budapest, 2003 január 10-én

Kedves szentmonikás édesanyák!

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket és kérem Urunkat és a Boldogságos Szûzanyát, árasszák áldásukat Reátok és kedves családjaitokra.
Mai levelemben Szentatyánknak októberben kelt apostoli levelérõl szeretnék szólni, amelyben gyönyörû tanítást adott a rózsafûzér imádságról, hogyan kell azt igazából végezni és buzdított, hogy imádkozzuk és terjesszük az Egyháznak ezt a csodálatos imáját. A Szentatya levelét mellékletként hozta az ÚJ EMBER. Nagyon szeretném, ha egyénileg és csoportosan is tanulmányoznátok és meg is valósítanátok. Milyen jó lenne, ha Szent Mónika Közösségünk ezt tûzné célul maga elé ebben az évben, melyet a Szentatya a Rózsafûzér Évének hirdetett meg, hogy tanulmányozzuk a Szentatya levelét, ha lehetséges, jó lelkipásztoraink segítségével, igyekezzünk azt minél jobban szemlélõdve végezni, és másokat -sokakat!- nyerjünk meg annak imádkozására: imádkozzuk újból a családokban a rózsafûzért, elég egy tizedet estiimaként, de az áhítatos, igazi szép imádság legyen.
A rózsafûzér imádkozásában az a fontos, hogy míg a Szûzanyát köszöntõ imádságot ismételgetjük, lelkûnkben az Úr Jézus életének egy-egy eseményét szemléljük. Mi is az a szemlélõdés? Gondoljunk csak egy kis gyermekre, amikor csodálattal nézi a karácsonyfát. Szemei tágra nyílnak, nem gyõz betelni a fönséges látvánnyal. Nemcsak a szeme, a szíve is kitágul. Karácsony szépségének az is az egyik titka, hogy ott mindenki szemlélõdik: a Szûzanya, Szent József, a pásztorok, a szent napkeleti bölcsek, és mi magunk... Valami ilyen csodálkozó, áhitatos tekintettel kell szemlélnünk az Úr Jézus életének fõbb eseményeit, fogantatásától kezdve, megdicsõüléséig. És ezt hol tanulhatnánk meg, ha nem a Szûzanya vezetése alatt. "Senki sem hasonlítható Máriához abban, ahogyan állandóan szemlélte Krisztus arcát" -írja Szentatyánk.
Eddig 15 volt a "titkok" száma, melyeket szemléltünk. De hogy falóban az egész evangélium összfoglalata legyen a rózsafûzér, Szentatyánk kiegészítette öt más titokkal, melyeket az Úr Jézus nyilvános életébõl veszünk. "Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak" /Jn 9,5/ Ezeket hívjuk a "világosság titkai"-nak. Így átfogja az Úr Jézus egész életét.
Furcsa kérdést teszek föl: A Szûzanya is imádkozta a rózsafûzért? Igen, de sajátos módon, Őróla azt olvassuk az evangéliumban, hogy "Emlékezetébe véste mindezt, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk". Igen, gyakran emlékezetébe idézte az angyali üdvözlet jelenetét, Jézus születését és mély áhítattal elidõzött bennük. És ebben senki sem érheti õt utol... Iratkozzunk be az Õ iskolájába. Hadd vezessen Ő bennünket Krisztus titkainak a szemlélésében!
A Szentatya nagyon kéri, hogy újból imádkozzuk családjainkban a rózsafûzért. "Az együtt imádkozó család együtt marad" -írja. Én hozzá fûzném: csak egy tizedet és ha esetleg nõ az igény, kicsit többet is. Itt arról van szó, hogy együtt imádkozzék a család, vagy legalább is annak néhány tagja. Valahogy vonzóvá kellene ezt tenni. Talán kételkedve halljátok ezt tõlem, arra gondolva, a mai gyermekek, fiatalok erre már nem foghatók. Nekem van tapasztalatom arra, hogy kamaszok, táborban, sátoronként, milyen összeszedetten, mélységes csendben imádkozták azt a tized rózsafüzért, mintha valami varázslat érte volna el õket. Az már a Szûzanya titka, hogyan éri el ezt. Mi csak próbáljuk meg! Legyünk bátrak! Át kell adnunk az utánunk következõ generációknak ezt a csodálatos imát. Milyen képeket látnak õk a televízió képernyõjén? Helyükbe Krisztust és a Szûzanyát kell állítanunk!
Kedves édesanyák, Mozgalmunknak ez legyen ebben az évben a szent feladata: elõmozdítani a rf.imádkozást, fõleg a családokban, a plébániákon /de szemlélõdõ módon!/, és megszerettetni gyermekekkel, fiatalokkal. Errõl szeretnénk beszámolókat hallani ezévi Találkozóinkon. A Szentatyával együtt kell mennünk! Az õ kérése parancs számunkra! Itt közlöm, hogy újból kapható kedvezményes áron, de nem árúsítás céljából, a kis egy-tizedes rózsafüzér: Imrik Zoltánné, 9400 Sopron,Erzsébet u.7.
Így akar megmenteni bennünket a Szûzanya! Sok szeretettel: