design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2005.január

Budapest,2005-01-17

Kedves szentmonikás édesanyák!

Több mint négy hónap után újból szeretettel fordulok hozzátok. Bizonyára el voltatok foglalva az ünnepek elõtt és alatt, hiszen ilyenkor az édesanyák és a nagymamák a családjuknak szentelik szívüket, idejüket. Most már kicsit jobban jut idõtök a mi szép Közösségünkre is. Az elmúlt pár hónap fájó eseményeket is hozott magával Közösségünk számára.
Madridban, 2004 november 13-án elhunyt Salvador García Hernández atya, aki az egész világon a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének a vezetõje volt. Valahányszor írt, mindig nagy szeretettel érdeklõdött a kedves magyar szentmonikás édesanyák felõl. Nagyon örült annak, hogy milyen szépen terjedt hazánkban a szentmonikás édesanyák Közössége. Õ mexikói volt, ágostonrendi szerzetes. Viszonylag fiatalon, rákban halt meg. Mindenütt ahol mûködött nagyon szerették, betegségét erõs, derûs lélekkel viselte. Kedves jó édesanyáink imáiba ajánljuk szeretett Salvador atya lelkét!
De itthon is meglátogatott bennünket az Úr, amikor magához szólította szeretett Bartal József testvérünket, a mi kedves Veronka édesanyánk férjét. December 23-án este, családja körében adta át nemes lelkét Teremtõjének. Aznap még segített a karácsonyi elõkészületekben, este rosszul érezte magát, a mentõk már hiába próbálták visszahozni ebbe az életbe. Az Úr azt akarta, hogy a Karácsonyt már Õvele töltse. Csodálatos volt a jó Isten szeretete, ahogy õt elõkészítette erre a nagy pillanatra. Nehéz és küzdelmes élet után odatalált a Mennyei Atya szeretõ karjaiba. Temetése nagyon szép volt. A szomorúságon átragyogott a hitbõl fakadó öröm, hogy Józsi testvérünk megérkezett, hogy õ már boldog, mert hazaérkezett. Az õ lelkét, valamint kedves Veronka nõvérünket és kedves Családját jó édesanyáink buzgó imájába ajánljuk. Józsi testvérünk is mindig részt vett körleveleink elküldésében.
Drága jó Édesanyák, folytathatjuk a mi kis eszmélõdésünket A SZENTMISÉRÕL MINT ÁLDOZATRÓL? Ugye örömmel fogadjátok? Köszönöm visszajelzéseiteket! - Kérem, olvassátok el újból szeptember 9.-i utolsó körlevelünket. Tehát, az Úr Jézus lesz majd a TÖKÉLETES ÁLDOZAT!
"Így nyilatkozott, amikor a világba lépett: "Emberi testet alkottál nekem. Nézd, megyek Istenem, hogy teljesítsem akaratodat." ( Zsid 10, 5-7 ) Eljött, hogy engedelmességével jóvátegye minden ember engedetlenségét, és hogy ezt oly nagy szeretettel tegye, amelyre csak isteni személy képes. Ez egész életében, de fõleg kereszthalálában valósult meg.
Nagyon tanulságos elolvasni az evangéliumban, amit az Úr Jézus a saját haláláról mond. Például amikor így szól: "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. Azért szeret engem az Atya, mert ODAADOM AZ ÉLETEMET. Nem veszi el tõlem senki, magam adom oda... Ezt a parancsot kaptam az Atyától." ( Jn 10, 17-18.)
Az Úr Jézus a kereszten a tökéletes áldozat. Benne tökéletesen megdicsõül az Isten, mert soha senki nem imádta úgy az Atyát mint Jézus a kereszten. Tökéletesen hálát adott Istennek. Kiengesztelte õt az emberiség minden bûnéért és kiesdette számunkra az üdvösség kegyelmeit. -- Azt is olvassuk a Szentírásban: "Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán mûvét romba döntse." ( 1Jn 3,8 ) Ebben a halálosan nagy küzdelemben szinte egybefonódnak a legnagyobb jóság és szentség és a bûn. Az Úr Jézus nagy szenvedését és halálát az a mérhetetlen gyûlölet okozta, amellyel a Sátán el akarta tiporni -csatlósain keresztül- az Isten Fiát. Ezek tehát a bûn következményei. A bûnöket pedig Isten nem akarhatta... Mit akart a Mennyei Atya? Azt, hogy Szent Fia végsõkig menõ szeretetével és engedelmességével legyõzze a Gonoszt! Jézus a végsõkig kitartott a szeretetben, az Atya iránti bizalomban, engedelmességben. Meghalt, de épp a halálával gyõzte le a bûnt, a Gonoszt, és szerezte meg számunkra az életet! - Ahhoz, hogy kissé jobban megértsük a szentmise áldozati mivoltát, elengedhetetlen, hogy kissé jobban elmélyedjünk az Úr kereszthalálának a megértésében. A kereszten az Úr Jézus egyben a Fõpap és az áldozati Bárány. Õ a legtökéletesebb Ajándék és a legtökéletesebb Ajándékozó! Ez lesz majd jelen lenni a mi szentmiséinkben!

Nagy szeretettel és áldással köszöntelek Benneteket!