design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2000

Drága Jó Édesanya Társaim!
Hála Istennek nagyon sok társammal személyesen is együtt lehettem az elmúlt hónapokban. Ott láthattalak benneteket a március 25-i Katolikus Nõk Zarándoklatán a Mindenszentek Templomában, vagy eltudtatok jönni a vadicai találkozóra, május 27-én.
Most pedig közel hatszázunkat erõsített Bíró püspök úr és Gábor atya az Örökimádó Templomban augusztus 26-i lelkinapunkon. Az a jó, hogy egyre többen vágyódnak a napi ima mellett az egymással való találkozásra is. Tudom leveleitekbõl, hogy mindannyitokban olyan erõs és õszinte az egymásért való felelõsségtudat és összetartozás érzése, ami csak egy nagyon jó keresztény családot jellemez. A fiatal édesanyatársak a mi büszkeségeink, reményeink, hogy egymás közt apostolkodnak majd. Mi pedig a nagymamák úgy könyörgünk kicsinyeitekért, mint unokáinkért.
Sajnálom, akik nem lehettek velünk még soha, éppen ezt próbálnánk valamiképpen pótolni aKörlevelekkel, persze azt a szeretetet, nyitottságot, amit minden esetben megtapasztalok lehetetlen írásban továbbadni. Bíró püspök úr méltatása, amikor imáink fontosságát azzal tudatosította, hogy ezzel Jézus Krisztushoz csatlakozunk "társmegváltó szándékunkkal". Milyen csodálatossá sikerült az engesztelõ Szentségimádásunk 10-12 óráig, ahol egy szívvel tettünk különbözõ ígéreteket, Jézusnak az õt ért sok megbántás jóvátételéért.
A pécsi csoporttal eljött lelkipásztoruk is, így hál Istennek 4 felé gyónhattunk és a 3 papos misén mindenki elnyerhette a teljes búcsút. Mintha megéreztem volna mise elõtt, hogy a könyörgésekben mindenki az Oltár elé szeretné tenni háláját és bánatát, így nagyon jó volt a sok száz kiosztott lapocskára írt õszinte kérés odahelyezése a 8 év óta összegyûlt ezernél több levél mellé. Együtt döbörgött a sok fájó anyai szív a mellette elhelyezett fatímai Szûz Anya szívével, fia szívének kapuján, hogy könyörüljön rajtunk (nagyon szépek voltak a dilönbözõ helyekrõl hozott zászlók az oltár körül, melyeket szorgalmas kézimunkával készítettetek.) A budapesti és pilisborosjenõiek sokat dolgoztak a nyomtatványok, plakát, hirdetés megszervezésében és az agapé kedves kivitelezésében. A szentmise perselyezése a tavalyihoz hasonlóan Gábor atya kívánságára a tatarozás alatt álló ;emplom javára lett felajánlva. Tudom a visszajelzésekbõl, hogy talán sokan a közösségre szántátok volna, de jó ez így, hiszen Isten háza mindannyiunk szívügye és ez is feltétele a teljes búcsúnak. Én megtapasztaltam a gondviselést, amely rajtatok keresztül mindig megoldotta a körlevelek elkészítését és szétküldését. Köszönjük a bélyegeket, amelyek, mint pici virágszirmok lapulnak kedves soraitok mellett. Lelkinapunk délutánján tanúságtételek gazdagítottak bennünket. Én megfigyel-
hettem püspök urunkat, aki bizony néhányszor igen meghatódva hajtotta le fejét, máskor meg csakúgy fénylett a mosolygós arca a boldogságtól. Az ország legfontosabb lelkiségi összefogásaként emlegeti mindig Közösségünket és talán éppen ezért kaptunk kedves meghívást Dr. Veres püspök úrtól a szeptember 11-i összejövetelre a Magyar Püspöki Konferencia Székházába, ahol elõzetes egyeztetés alapján Móráné Marika képviselt bennünket. Elõtte Gábor atya és én pontosítottuk vele és eljuttattuk hozzá azokat az iratokat, beszámolónkat, amit átadott a püspöki karnak, mert szükségesek a jubileumi év propaganda anyagához. Eddig nagyon is megtapasztaltuk az égi ék segítségét a "Szentlélek mûködése által" és a ti buzgó hozzáállásotokat. Most elérkezett ez az idõ is, amikor élhetünk azzal a lehetõséggel, amit egyházunk vezetõi részérõl adódik a kommunikációs hírközlõ szervek igénybevétele által. Kérem a jó Istent, hogy mindez csak javára szolgáljon mindannyiunknak és ne gátolja az Ö szent terveit, amely hiszem, hogy az: egyetlen gyermek se legyen a világon akiért az édesanyák imahadserege ne harcolna a gonosz hatalmak ellen. Köszönjük a sok szép levelet, amelyekben leírtátok imaszándékaitokat a találkozóra, ha nem tudtatok jönni és azokat a visszajelzéseket is, melyben az eddigi imákat megtapasztaltátok.
Boldog érzés olvasni azt is, ahol a találkozókon tapasztalt kegyelmekrõl számoltok be. Ez éltesse és erõsítse reményeinket, mert bár néha mintha még több próbatételt kapnánk, de mindennek végre szakad és mint Szent Mónika könnyei boldogságunktól és hálánktól fognak felszáradni a mi könnyeink is.
Nagy szeretettel köszöntjük a találkozón és a más úton újonnan hozzánk csatlakozó társainkat. Várjuk beszámolóikat és kívánjuk, hogy kitartsanak imáikkal, életük végéig, buzdítjuk õket apostolkodásra, mert óriási megtartó erõ a közösség.
Piroskának, aki eltemette pap fiát pár napon belül írt együtt érzõ levelet egy szintén pap édesanya Máriának USA-ba eljuttattam mind a 4 képet, amit neki szántatok a csodás érem Szûz Anyáról.
Névtelen levél érkezett Székesfehérvári bélyegzõvel egy elhagyott leánytól, aki volt kedveséért Laciért kéri imánkat, hogy az visszataláljon Istenhez és esetleg hozzá is. köszönjük bizalmát, a kalocsaiak már hetek óta szívükbe fogadták Lacit.
További imakérések: Egy városmajori édesanya, Saci nevû lányáért imádkozzunk, akinek most kezdõdnek a kemoterápiás kezelések. Fiatalasszony, éppen visszaérkeztek a nászútról. A 37 éves Csilláért kérik imáinkat, hogy végre 4. gyermeke életben maradjon és az anyasággal a hit is megszülessen szívében. Debrecenbõl jött a kérés Katikától. Egyetemista lányánál kiújult a súlyos betegség, férje eltávolodott tõlük. Szilvásvárad: Erzsike társunk mûtétjének sikeréért és a soproni Erzsike boldog házasságáért is imádkozni fogunk. 32 levél érkezett most ebbõl több imakérést felolvastam a találkozón. Nagyon imádkozzunk papjainkért, szerzeteseinkért és szerzetesnõi hivatásokért. Hála Istennek Vácon 50 fõvel megalakult a közösség, Fertõdön is és Kiskunmajsán is szép ünnepélyes keretek között, lelkipásztori támogatással indult meg az édesanyák összefogása gyermekeink ügyéért. Köszönöm apostolkodásotokat és támogatásotokat, beszámolóitokat, imáitokat. Jó lenne tudnom mindenkinek a lánynevét, úgy könnyebb nekem.
Kalocsa, 2000. szeptember 21.

Drága jó Édesanya Társaim!

Hálát adva Istennek értetek, megköszönöm a sok szép húsvéti jókívánságotokat, amit a nagyböjti körlevél idején irtatok. Milyen nagyszerû, hogy nagyobb ünnepek idején családtagként gondoltok ránk. A hosszabb levelek tanúskodnak nehéz élethelyzeteitekrõl és a közösség imáiban való bizalmatokról. Abban a hitben adom tovább kéréseiteket, hogy mindannyian tudjuk egymás terhét hordozni. Ilyen fájdalomról irt Gyuláról Marianna, akinek lányáért és születendõ unkájáért az elmúlt körlevélben kértem imát. Körlevelünk megérkezésének napján meghalt a kisbaba. Fájdalmukat nem tudjuk átvállalni, de imádkozzunk megnyugvásukért. Göncön egy drága jó személyes ismerõsöm veszítette el tragikusan fiatal pap fiát. Piroska szíve nem szûnik meg vérezni és még súlyosan beteg férje is, tetézi fájdalmát. Nagy öröm mindig, amikor egy-egy pap édesanyja csatlakozik hozzánk és mindannyiunk vesztesége az Õ halála. Kárpótoljon bennünket Mennyei Atyánk azzal, hogy szolgálatába hívja a mi gyermekeinket, unokáinkat helyette. Ilonka testvérünk Mikosszéplakról kéri fohászainkat férjéért, aki jó keresztény édesapja volt két fiuknak, de állásának elvesztése megingatta, és nem tud az alkohol szörnyû rabságából kiszabadulni, a családi szeretet legnagyobb kínja a tehetetlenség. Könyörögjünk értük! Bné Magdika Bp.-rõl Péter fiáért kéri imáinkat, aki a lelki halál fogja. Szeretné egyszer elmondani a tékozló fiú atyjának örömét "halott volt, de feltámadt!" Úgy legyen!
Pécsrõl Anna írt a nagykozári csoportvezetõnõ Ágika megpróbáltatásairól. Mindkét lánya bajban van, az egyik súlyos mûtéten esett át, a nagyobbik az állását vesztette el.
A miskolci édesanyák nevében írt Magdolna, mert nagyon fájlalják Gábor atya elhelyezését tõlük. Megértjük, mi is átéltük ezt itt Kalocsán, de mégis kárpótolva vagyunk Közösségünkhöz való hûsége által. Ez maradjon meg legalább mindannyiunknak minél tovább.
Nagyon örülök új tagjainknak, akik a gyöngyösi Ferences Plébánia hívei, csatlakozási szándékukról Barnáné írt. A rádióból értesültek Közösségünkrõl.
Vácról Maraffkóné Teriké, Kalocsán Bencsikné Klárinéni erõsíti imáinkat. Persze tudom, hogy nagyon sokan megkapják általatok az imalapunkat, és nem tudjuk címüket, pedig szívesen küldeném Gábor atya körlevelét nekik is. Sokan szervezik jövetelüket a bp.-i találkozónkra. Az egri csoport vezetõje, Marika jelezte zászlójuk készítését erre a lelkinapra, ahol Bíró püspök úr is velünk lesz. Kecelrõl a két Marikától három beszámoló levél is érkezett. A Szt.Gellért Plébánia Karitász csoportja kedves, sok-sok aláírással ellátott üdvözleteit küldött zirci zarándoklatukról. A mélykútiak újságjában Gavlikné lelkesítõ beszámolóját olvashattuk 175 tagjuk összefogásáról. Nem kevésbé aktívak a pilisborosjenõi, a félegyházi és a terézvárosi édesanyák sem. Mária Mózer Pármából /USA/ kérte imáinkat testi-lelki nyomorúságai enyhüléséért. Tudtok-e valahol olyan oltárképrõl, amely a Csodásérem Mária képét ábrázolja? Álmában látta és vágyna rá. Héjj Évcsi tanúságtételét ami a MARANA THA újságban jelent meg szívem szerint teljes egészében szétküldeném mindannyitok részére, de a 3 oldal túl sok. Címe:"Az Úr meggyógyított engem /is/!" A 8 év alatt a Mónikás levelek dobozába annyi kincs került beszámolóitok által, hogy egyik bank széfjében sincs ennyi! Kérem is a Szentlelket, segítsen, hogy mindannyian meggazdagodjatok lelkileg belõle. Az elmúlt n. év legnagyobb eseménye volt a vodicai találkozónk, amit hálásan köszönünk a bajai édesanyáknak és vezetõjüknek Tajdina atyának. Ilyen harangszóval való fogadtatásra és elbúcsúzásra még nem került sor. Sokáig fogunk emlékezni rá. Gábor atya meleg szavai megnyitották a szíveket és a rózsafűzér imádkozása közben nagyon sok imaszándék és köszönet hangzott el. Errõl maradtak le a bp-i édesanyák, akik kicsit késve csatlakoztak hozzánk, mégis a következõképpen számoltak be a Benediktusz lapjukban tapasztalataikról: "Mária hónap 27-éjén zarándoklatra indultunk zászlónkkal Vodicára. Négy órás autóbuszúttal értük el a kis kápolnát. A napi miseolvasmány Józsue könyvébõl Jerikó falainak leomlásáról szólt. Ehhez fûzte Gábor atya homíliáját: az édesanyák állhatatos imái bizonyosan meghozzák eredményüket, a gyermekeink szívét elzáró fal leomlását a kegyelem elõtt. A könyörgésekben az édesanyák kérései hangzottak el. A szentségi Jézus vétele erõsített minket, s ekkor imádkoztuk el közösségünk napi imáját. /Jó volt látni, hogy sok édesanya kívülrõl mondta a hosszú szöveget, hisz sokan már évek óta mondjuk napról napra./ Mise után a bajai asszonyok gazdag vendéglátásában részesültünk. Külön köszönjük a sok törõdést, munkájukat, igazi testvéri szeretetüket, amellyel fogadtak és elláttak minket. Pihenés, beszélgetések után indultunk a szomszédos kálváriára, ahol zászlóinkkal együtt jártuk végig a keresztutat. Minden stációnál más édesanya volt az elõimádkozó, együtt kértük a szenvedõ Jézust és a Szûzanya segítségét. A kápolnához érve tanúságtételeket hallgathattunk. Bízunk abban, hogy a szentévi zarándoklat nekünk résztvevõknek, egész közösségünknek és családjainknak is sok kegyelmet eszközöl ki. Adja Isten, hogy így legyen! MÓRÁNÉ MARIKA"
Ezzel az idézettel búcsúzom tõletek és abban a reményben, hogy hasonló örömökben lesz részünk aug.26-i találkozónkon Budapesten. Akinek nincs lehetõsége eljönni közénk, kérjük a távolból lelki együttlétét. Természetesen aug. 27-én Szt. Mónika napján Kalocsára is szeretettel várunk mindenkit 17 órától ez évi hálaadó szentmisénkre a Jezsuita templomba.
Isten áldja meg a családjainkat!

Szeretettel:

 


Drága Jó Édesanya Társaim!


Gábor atyától, aki volt a budapesti zarándoklaton, de másnap már 8 napra Jugoszláviába ment, majd Romániába, megérkezett a körlevél.
Hála Istennek sok szép levet küldtetek január óta és egy nagy esemény is történt március 25-én Budapesten. Részt vettünk a Katolikus Nõk Országos Zarándoklatán Bíró püspök úr meghívására. Köszönöm mindazoknak, akik megtudták ezt az alkalmat és rááldozták napjukat az együttlétre. A program 9.30 órától 16.30 óráig tartott. Sokat foglalkoztak vele a TV és rádió mûsorokban. Hozzánk is érkeztek azóta levelek és telefonok, mert látták a fényképet a Napi Magyarországban, ahol új lobogónkkal vonulunk a templomba. Köszönöm a kalocsai édesanyák önzetlen munkáját a zászlónk elkészítésében. A rádióbeszédem után újra megszaporodott a létszámunk és az ottani bemutatkozásunk hatására 300 édesanya jött imalapot kérni. Örültünk a lehetõségnek, mert hisszük, hogy minden új társunk erõsíti imáinkat.
A levelekbõl pár híradás: Pomázról Hné írja, hogy meg ne feledkezzünk május 6-áról:  Mindszenty bíboros úr halálának 25. évfordulója. Szentmise 10.30-kor az esztergomi prímási bazilikában. Bakonyoszlopról Jné: sok sikert kívánt áldozatos imáinkhoz az ezredfordulón. Székesfehérvárról Kné Mónika írt örömeirõl, nehézségeirõl, mindkét fia pap, imádkozunk Péterért és Andrásért. Szabadkígyóson Pné Margit néni megtapasztalta az ima erejét fia családjában. Köszönjük az új templomukról küldött fényképeket, amely azóta mindig megtelt. Felsõgagyról Erzsébet írta le öreg, dolgos kezeivel élettörténetét. Gyuláról Marianna kéri leányáért és jövendõbeli babájukért könyörgéseinket. Miskolcról Áné Mária elküldte saját újságcikkét, írja, hogy Diósgyõrben áldozatos, összetartó közösségük van, két társuk meghalt. Szolnokról Sné segített bennünket bélyegadománnyal, de a többi önzetlen segítséget is köszönjük mindannyiótoknak. Enélkül nem juthatnának el a körlevelek hozzátok. Az ungvári édesanyák havonta szentmise keretében imádkoznak lelkesen, siratják 41 évesen elhunyt társukat, két árvája közül az egyik szerzetesnõi hivatást kapott. Budapestrõl Júlia néni alig várja az augusztus 26-i találkozót. Balatonfüreden új társunk lett a 80 éves Gné, Kecelen egy görög katolikus édesanya Mária Katalin csatlakozott szomszédasszonya hatására hozzánk. Nagykozár és Pécs közös képviselõje a 4 gyermekes Ágika óvodások hitoktatását végzi és bizonyságot tesz milyen nagy hatással van a kicsinyek hite a család felnõtt tagjaira és a nagytestvérekre. Ők is voltak Budapesten a zarándoklaton külön busszal, ahogy mi is. Este elmentünk a várba az abortusz elleni demonstrációra meggyújtani a 65 ezer mécsest. Szlovákiából írt Ágnes, 3 nagy fiú édesanyja, aki bízik imáink erejében. Nyíregyházáról Mné Ilona küldte el az újságcikket, ahol a lobogónk van, amit Bíró püspök úr megáldott a szentmise végén. Hittem, hogy ez az áldás mindannyiunknak szól, bármerre is voltatok szerte az országban. Köszönöm azoknak, akik sokszorosították az imalapokat és a kitûzõket, hogy oszthassák Budapesten. Most pedig egy nagycsaládos nagymama társunk könyvét szeretném figyelmetekbe ajánlani. Dombi Jánosné Zsuzsa hadjáratot indított mesekönyv sorozatával a TV mesék és a sok borzasztó élményt nyújtó történetek ellensúlyozására. Ne nézzük tehetetlenül, hogy gyermekeink, unokáink csak az erõszak és bosszú hangját hallják. A mesekönyv, ami nagyon szép kivitelû 400 Ft, 3 db-nál 350 Ft. Címe: Bárdudvarnok 7478 Bánya 35. sz. Szekszárdról Vné Piroska boldogan újságolta, hogy 70-80 imalapot osztott szét templomukban. Szorgalmazza a hazánkért való imalánc megalakítását helységenként, ahol a hét egy napjának 24 óráját szétosztjuk a folytonos ima végzése érdekében. Többet megtudhattok a Szentlélek Leányai Társaságnál 2045 Törökbálint Baross u. 2. Vecsésrõl Vné kér imát férjéért, fiáért: a két Imréért. Sopronban, Mélykúton, és a bp-i csoportnál is készül a zászló, jönnek a zarándoklatainkra. A bajai édesanyák nagy összefogással szervezkednek. Tehát május 27-én. szombaton 10-16-ig Máriakönnyén (Vodica), Bajától 5 km-re (Bátmonostor irányába)találkozunk. A bajai buszállomáson különbusz is vár ránk, amely kiviszi a résztvevõket. 11 óráig szentségimádás lesz, majd szentmise, utána az agapé közös asztalterítéssel, de tea és megkent kenyér mindenkinek jut. Délután keresztutat végzünk és a tanúságtételeket hallgatjuk meg. Utána akinek jut ideje körbemutatják Baja városát. Tegnap találkoztam személyesen Bíró püspök úrral, vár bennünket augusztus 26-án a Budapest Üllõi úti Örökimádó Templomban lelki napunkra 10-16 óráig, ott 12 órakor lesz a szentmisénk. Gábor atya mindkét zarándoklaton velünk lesz és szeretettel hív mindannyiunkat.
A személyes találkozás reményében búcsúzom és áldott ünnepeket kívánok családjaitoknak.


Drága jó Édesanya társaim!

 

Tudom sokan már karácsonyra vártátok Gábor atya levelét, de én ismerve sûrû adventi programját annak is örülök, hogy legalább most a tíz napos szlovéniai útja elõtt gondolt ránk, még ha röviden is. A tõle visszakapott és elolvasott sok-sok leveletek, üdvözlõlapotok itt van és szeretném átnyújtani azt a szeretetet, amely belõlük sugárzik. Nem törekszem semmiféle sorrendre, úgy nyújtom át neveiteket, ahogy éppen a kezemben tartom.
Létavértesről Titkóné Katika és Kozmáné Icuka írta meg jókívánságait,
Egerbõl id.Szücsné Sárika, Engedi Mihályné és a lelkes egri közösség nevében Császárné Marika lapjáról, olvashatjuk "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában."(Lk. 2, 10-11)
Gyomráról a 87 éves Lovászi Lászlóné kedveskedett.
A mélykúti sok édesanya jókívánságait Gavlik Kálmánné foglalta össze. Ugyanott él és áldozza másokért életét Munkácsy Lajosné Márti is, aki rendszeresen küldi a karitász csoportjuk életét bemutató MÉLYKÚTI HARANGSZÓ újságot. Áldozataikat, amit a börtönpasztoráció, az alkoholbetegek és minden rászoruló emberért tesznek, áldja meg az Isten.
Szombathelyrõl Novák Lászlóné újra saját versével örvendeztetett meg bennünket.
Kecelről Gütlerné Marika és Rimái Sándorné jókívánságait olvashattuk.
Kiskunfélegyházán neveli nagy türelemmel beteg kisfiát Szabóné Magdika, aki rendszeres levélváltásra is szakít, idõt. Ugyaninnen írta meg Közösségük gondolatait Bartháné Bella a következõképpen:" Kedves Édesanya Testvérek és Gyermekeik! Mindig tudjatok igaz szívvel gondolni Jézusra, aki értünk emberré lett és annyi jót és szépet adott a világnak. Õrizzétek lelketekben a békességet, szeretetet szép karácsony ünnepén és az eljövendõ új esztendõben is!"
Kecskemétrõl Dubecz Katika számol be életérõl és kéri imáinkat egy szellemi fogyatékos fiúért.
A bajai édesanyák jókívánságai mellé Vermesné Ilonka egy meghívást is küldött. Megtudta, hogy Bíró püspök úrnak a május 27-i idõpont nem felel meg lelkinap tartásához, így indítványozta, hogy [egyen egy találkozónk május 27- én a Baja közelében lévõ Vodica/Máriakönnye/ zarándokhelyen. Gábor atya tárgyalt Bíró püspök úrral és a következõ körlevélben mindenrõl szó lesz. A bp-i lelkinap tárható idõpontja augusztus 26- a szombat.
Tamási-PáribólTámuly Józsefhé küldte el csoportjuk jókívánságait.