design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

1995

 

1995. május

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének 1995. nagyböjtjében Gábor atya egy buzdító-vigasztaló levelet küldött. Ezt a levelet 12o kalocsai és 12o vidéki édesanyához küldtük el. Erre a levélre a húsvéti idõszakban a vidéki édesanyák közül a mai napig sok édesanya válaszolt, olyanok is,akik eddig csak a legelsõ imakérõ levelükkel jelentkeztek és nem tudtunk azóta
semmit róluk az elmúlt évben.
Egy pár gondolat a megkapott levelekbõl:
Antoni Alfonzné, Zsuzsa (Elsõ Ievele 95.o2.13.)
Most kedves,közvetlen szavakkal számol be az ottani karitász tevékenységükrõl és arról, hogy a plébánosukkal együtt fontosnak tartják ott is megalakítani a Szt. Mónika közösséget, amire a rengeteg karitászi munka és a saját rossz egészségi állapota miatt a húsvét utáni idõszakban kerül sor. Kéri imáinkat, nagyon boldog, hogy közénk tartozhat, az imát lesokszorosították és majd beszámolnak.
Barsay Istvánné, Magdi  volt az elsõ jelentkezõ az Új Ember cikk hatására. 94.ápr. 29-én. és 94. aug. 27-én eljött személyesen az országos találkozónkra.Most egy gyönyörűen lelkes és mély érzésû levelet irt közösségünk tagjainak . "Kedves Szeretve Szenvedõ Édesanyák!"  Összejövetelünkön felolvastuk.
Bodnár Istvánné, Júlia :Imalapot kapott 94.06.06. A Szt.Margit plébánián a plébános beleegyezésével sok imalapot szétosztottak, többen hűségesen imádkozzák. Marosvölgyiné az apostol, de Júlia is odaadott a Munkácson élõ testvérének és ott próbálták volna jól megszervezni a magyar édesanyák közösségét, de egy ferences rendi Kornél atya megtorpantotta õket /hátha valamilyen szekta/, errõl ennyit. Sok családi jellegû gondjáról,örömérõl számol be és buzgón imádkozik.
Bácsi Jenõné   94.05.09- én kért imát. Nincs több levél.
Balogh Erzsébet: Nehéz sorsú idõs nagymama,aki igyekszik mégis apostolkodni, beszámolt 94-karácsonyára és most húsvétra is kedves köszöntõ sorokkal üdvözölte közösségünket.
Bartha Sándorné: A félegyházi csoport megalakulásán 93. karácsonya elõtt személyesen ismertük meg. 94.aug.27-i találkozónkra különbusszal jöttek el közénk. Rendszeresen beszámol lelkes összejöveteleikrõl,amit Imre atya vezet mindig szentmisével összekötve. Nagyon sok anya csatlakozott és igyekeztek külföldre is eljuttatni az imalapot. Bella volt az,aki a leányfalusi lelkigyakorlatos házban meghonosította a Szt.Mónika Közösség terjesztését.
Dr.Bucsányi Lászlóné 94.05.05-én kért imát,második levelét 94. karácsonyára irta, férje itt járt Kalocsán jezsuita gimnáziumba. Nem írt terjesztésrõl, csak saját maga csatlakozott hozzánk.
Dr.Bittmann Józsefné, Piroska személyesen csatlakozott, majd Fajszon csoportot szervezett, akik vasárnaponként a mise után közösen imádkoznak. Többször volt köztünk személyesen is.
Cselik Ignáczné,Botka Margit, Kalocsáról költözött Pécsre fiához  és ott nagy terjesztõje lett közösségi imánknak, ezért hiszi, hogy városukban is vannak,akik a templomokból hozzájutottak imalaphoz, mert õ több helyen helyezett el, de betegsége miatt csak saját imáit küldi a többiek gyerekéért is, rendszeresen ír és kér imalapot.
Dinya Ambrusné , Etelka, 94.07.01-én kért imalapot, aztán az aug.27-i meghívásra válaszolt, énekeket küldött,majd 95. húsvétra bõvebben beszámolt arról,hogy a kezdeti buzgó csoport szétoszlott, de ketten a szomszédasszonyával nagyon hisznek ebben az imameghallgatásban, mert levelében Ieírja az eredményeket. Nem adta fel,hogy újabb és újabb édesanyákat próbáljon találni, akik kitartóan tudnának együvé tartozni.
Dombi Jánosné, Zsuzsa, lányom ismerõsei közül való volt és
küldtem neki imát, nagyon fontosnak érezte és sokszorosította, majd csoportot szervezett, hetente együtt imádkoznak a templomban. Húsvétra beszámolt a magzatvédõ tevékenységükrõl is. Buzgón és nagy hittel imádkoznak, mert megtapasztalták ennek örömét.
Domonkos Sarolta 94.06.21-én kért imát és utána apostolkodni kezdett, errõl beszámolt 94 karácsonyán a Mária légió tagjai tették magukévá célkitûzésünket, hogy minél több édesanya imádkozzon, szervezett formában is gyerekeik hitéért. Döbrössy Sándorné 94.05.12-én kért imát és hosszú levélben számolt be családjáról, azonnal lelkesedést érzett csoport alakításra, de azóta több levele nem érkezett.
Engedi Mihályné 94.05.16-án kért imát, azóta minden levelünkre, meghívásra válaszol, hûséges tagunk, imádkozik.  Éhleiter Jánosné 94.05.06-án kért imalapot, már azonnal írt lelkipásztori segítségről és pontos leirást kért a csooortalakítás feltételeirõl, azóta sajnos nem számolt be az eredményrõl.
Finta Józsefné 94.aug.27-i találkozónkon v0életlenül találkoztam az eperföldi templom káplánjával Finta Józseffel, aki édesanyja számára vitt el egy imalapot, most részletes beszámolót kaptunk húsvétra a családi körülményekrõl és a csatlakozásról. Fábián Gézáné 94.05.11-én kért imalapot. Azóta még két levelet küldött, írt a Kárpát medence népeinek békéjéért indított imahadjáratról, amihez mi is Írásban csatlakoztunk.
Füzes Laszlóné  94.05.11-én kért imalapot, majd újra írt szép beszámoló levelet 95.01.17-én küldött Keresztúti ájtatosságot. Köszöni Gábor atya leveleit.
Füleki Sándorné Róna Laci ismerõse, küldtem imalapot, telefonon megköszönte és húsvétra írt üdvözletet.
Gulya Ferencné  94.05.03-án az elsõk között Jött imakérõ levele, amelyben mindjárt másik két címet is küldött, akikkel együtt csatlakozott. Azóta írt a névnapomra.
Gerencsér Imréné leányfalusi lelkigyakorlata után fordult hozzánk 94.12.12-én, majd a kapott imalapot megköszönte 94.karácsonyán. Beszámolt falujuk életérõl, lelkipásztori segítségrõl és 95.húsvétkor imát kért a szervezõdõ csoportjukhoz.Postabelyegekkel támogatja munkánkat, Kiskalász csoport vezetõje.
Gödry Györgyné 94.aug.25-én kért imát, aztán nem irt,de 95.húsvéti levelünkre válaszolva részletesen beszámolt helyzetükrõl. Idős asszony, 5 éve hitoktat, biztat másokat az imára, neki nehéz a csoportalakitás, de nagyon bízik imáink meghallgatásában.
Gál Lászlóné 94.06.23-án a saját és Frissch Ferdinándné címére kért imáiapot, elküldtük, de azóta nem érkezett hiradás egyik levelünkre sem. Bizakodunk!
Goda Ferencné 94. 05.05-én kért imát, azóta nem ír.
Gavlik Kálmánné, egy kalocsai édesanya küldte neki az imát és fellelkesedve csoportot szervezett Mélykúton. Mi amikor értesültünk errõl, akkor 95. húsvétra küldtünk neki levelet, még nem válaszolt, de ismerõsének írt az 5o fõs csoportról.
Huber Györgyné 94.05.01-én már kért imát azóta õ is küldött különbözõ más imacsooortok imáit és beszámolt arról,hogy minden hónap utolsó hétfõjén jön össze a Szt.Mónika Közössegük 3o-4o fõ, de minden más fontos dologért, a  békéért is buzgón imádkoznak.