design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

SZENTÓRA A GYERMEKEKÉRT MÁTRAVEREBÉLYEN

 
 
 
 
 
 
  
 
TELEKI PÉTER PÁL
SZENT ÓRA A GYERMEKEKÉRT
 
Elhangzott  Mátraverebély-Szentkúton az országos találkozón 2010-augusztusában.
 
 
 
 
A mai napon azért gyűltünk össze, hogy Jézus Szentséges Szívére bízzuk a legkisebbeket,
azokat, akik szívünknek a legdrágábbak: gyermekeinket, unokáinkat. 
Az isteni Mester is különleges szeretettel viseltetett a gyermekek iránt, a korabeli rabbiktól eltérően
közel engedte magához őket, térdére ültette, megsimogatta fejüket és megáldotta őket.
Nekünk pedig ezt mondta:
 "Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába!"

Ma, amikor a világ múlandó javainak hajszolása, az érvényesülés, a siker és az önzés
megannyi más formája soha nem látott mértékben eluralkodott a társadalomban,
a gyermek nem az többé, aki volt: Isten ajándéka és a jövő záloga,
hanem nagyon sokszor felesleges teher, zavaró tényező, akiről gondoskodni
kényszerű kötelesség. És ha egy gyerek meg is kapja szüleitől azokat a javakat,
amelyek fejlődéséhez szükségesek, a legnagyobbat, ami nem csupán földi boldogulásához,
hanem örök üdvösségéhez is nélkülözhetetlen: a hitben való nevelődés felbecsülhetetlen
értékű ajándékát rendszerint nem kapja meg. A szülők elfoglaltsága, közömbössége,
a világ feje tetejére állított értékrendje miatt mind kevesebb gyermek részesül a
keresztség szentségében, s ami annak szerves folytatása kellene hogy legyen,
a vallásos neveltetésben.

A mi felelősségünk is, hogy gyermekeink, unokáink milyen életet élnek
itt a földön, s milyen lesz örök sorsuk, amit földi életük során készítenek elő.
Számos veszély leselkedik rájuk egészen kicsiny koruktól fogva.
A világ már jó korán kinyújtja utánuk karját, és különféle kísértésekkel akarja
magához csábítani, saját értékrendjének elfogadására bírni őket. Rajtunk,
szülőkön és nagyszülőkön múlik elsősorban, hogy milyen válaszokat adunk
ezekre a kísértésekre, milyen értékeket kínálunk felnövekvő gyermekeink,
unokáink számára a világ álértékei ellenében, s legfőképpen, hogy milyen
példával járunk elöl, amelynek alapján majd felnőttként megállhatják a helyüket,
s valóban keresztény módon tudják megítélni a világ dolgait.
Imádkozzunk a mai napon értük, hogy elérjék életük legfőbb célját, az életszentséget.

Urunk, Jézus, akit szülei bemutattak a templomban, mi most lélekben Eléd hozzuk
gyermekeinket és unokáinkat, és Szentséges Szíved szeretetébe ajánljuk őket.
Kérünk Téged, vedd karjaidba és öleld magadhoz őket, s őrizd meg mindnyájukat
a gonosz minden ártó hatalmától az örök életre. Édesanyád, Szűz Mária közbenjárására
kérünk, áldd meg őket, és teljesítsd be bennük a rájuk vonatkozó isteni tervedet.
Ne engedd, hogy a világ által sugallt önmegvalósítás tévútjára térjenek,
hanem vezesd őket szüntelen a Te örök gondviselésed által személyesen nekik szánt úton,
mely az örök boldogságra vezet, hiszen e gyermekek a Tieid, mi csak kölcsönbe kaptuk őket,
s mindenestül Neked tartozunk velük. 

Urunk, aki Názáretben növekedtél korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt,
kérve kérünk Téged: 

Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A gonosz lélek minden csábításával szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A világ múlandó javaival szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!A hamis értékekkel szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A bűnnel és az önzéssel szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A közömbösséggel szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A hitetlenséggel szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A reményvesztettséggel szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

A szeretetlenséggel szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!

Az örök halállal szemben -

Mind: Őrizd meg gyermekeinket az örök életre!Jézus hangja: Gyermekeim, köszönöm, hogy lélekben elhoztátok hozzám gyermekeiteket
és unokáitokat, akik szívemnek oly kedvesek. Köszönöm, hogy fontosnak tartjátok, hogy
hitben, reményben, szeretetben növekedjenek. Köszönöm, hogy nemcsak földi jólétük 
foglalkoztat benneteket, hanem örök sorsukkal is törődtök. Ezzel is segítetek nekem
szeretetművem véghezvitelében, hiszen az ártatlan és tiszta gyermeki szívek a
legfogékonyabbak a jóra, s minél előbb találkoznak az én szeretetemmel, annál 
inkább kibontakozhat bennük mindaz a szépség, jóság, igazság és szeretet,
melynek csíráit elültettem lelkükben.

Minő fájdalom azonban, hogy az eredeti bűn bélyege az ő személyes bűnökkel még
be nem szennyezett lelkükön is ott van, s bár a keresztség által istengyermeki
méltóságot nyertek és meghívást kaptak mennyei boldogságomba, itt a földön
ők is ki vannak téve a sátán megannyi alattomos csábításának és a világ hamis
ígéreteinek.

Érezzétek át ezért felelősségeteket, szülők és nagyszülők, mert igen nagy a ti
feladatotok és szent a ti hivatásotok. Nem csupán a természetes életet kell
táplálnotok e kicsinyekben, de még inkább a természetfölötti életet, mely 
nélkül az előbbi értelmetlen és hiábavaló.

Édesanyák, mindenekelőtt hozzátok szólok, akik a teremtés és életadás isteni
titkának beavatottjai vagytok, akik kilenc hónapon át szívetek alatt hordoztátok,
majd a világra hoztátok gyermekeiteket. Ti vagytok az ő üdvösségüknek első
számú felelősei a földön, mert rajtatok keresztül tapasztalták meg először az
én végtelenül gyöngéd, létben tartó szeretetemet, tőletek hallották először a
nevemet és tőletek tanultak meg imádkozni. Viseljetek gondot továbbra is
lelki fejlődésükre, válaszoljátok meg rám vonatkozó kérdéseiket, s tápláljátok
bennük a mennyei világ utáni vágyat. Beszélgessetek velük sokat énrólam,
és még többet beszélgessetek velem őróluk. Amikor pedig eljön az ideje,
hogy kirepüljenek a családi fészekből, ne akarjátok visszatartani, magatokhoz
kötözni őket, mintha a ti tulajdonaitok volnának, hanem bocsássátok útjukra őket.
Az imádság erős köteléke azonban maradjon meg köztetek, s házatok és
szívetek kapuja legyen mindig nyitva előttük. Édesanyám, a Názáreti Szent Szűz
példája és közbenjárása segítsen benneteket szent hivatástok betöltésében!

Édesapák, szólok hozzátok is, mert roppant nagy és felelősségteljes a ti hivatástok.
Ti vagytok a család papjai, akiknek feladata, hogy erős kézzel és bátor szívvel 
őrködjenek a családi szentély békességén és gyermekeitek testi-lelki fejlődésén, 
és példát adjanak nekik az istenfélő, szent életre. Tőletek tanulnak meg gyermekeitek
keményen küzdeni, szépen nyerni és veszíteni, a nehézségek között becsületesen
helytállni, tőletek tanulják meg a munka jó ízét és igazi értékét. Későbbi életük 
folyamán nagy és nehéz döntéseikben a ti lelkiismeretességetek, hitbeli 
elkötelezettségetek kell hogy legyen számukra a mérce. Apámnak, a Názáreti Ácsnak,
a Szent Család gondviselőjének és őrének példája és közbenjárása segítsen 
benneteket szent hivatástok betöltésében!

Nagyszülők, most hozzátok fordulok, mert nektek is szerepetek van unokáitok
hitéletének alakulásában, különösen, ha a szülők, akiknek kötelességük volna,
nem fordítanak erre kellő gondot. Ne érjétek be azzal, hogy kiharcoljátok, hogy
a kicsik meg legyenek keresztelve, esetleg eljussanak az elsőáldozásig, 
bérmálkozásig. Higgyetek az imádság és a jó példa erejében, s egész 
életetekkel adjatok mintát nekik az evilági értékeken túlmutató, az örök jövőbe
vetett bizalomra. Ne aggódjatok, ha nem látjátok azonnal az eredményt. 
Az Ószövetség igazainak hitével és reményével várakozzatok,
s a jutalmatok nem marad el. Nagyszüleim, Szent Joakim és Szent Anna
példája és közbenjárása segítsen benneteket szent hivatástok betöltésében!

A lelkek:

Itt vagyunk, Urunk, a Te alázatos szolgáid és szolgálóid, teljesedjék rajtunk a
Te szent akaratod. Köszönjük, hogy letekintettél ránk, és arra méltattál bennünket,
hogy édesanyák, édesapák, nagyszülők lehetünk. Köszönjük, hogy gyermekeket
bíztál ránk, akiknek növekedése, fejlődése napról napra annyi örömet szerez nekünk.
Köszönjük, hogy isteni tetszésedben nekünk is részt adtál a hitben, reményben,
szeretetben való gyarapodásuk és megerősödésük munkálásában, örök üdvösségük
előmozdításában, ígérjük és fogadjuk, hogy minden erőnkkel igyekszünk e szent 
hivatásra méltók lenni, és gyermekeinket, unokáinkat az üdvösség útján Hozzád vezetni.

Nem elég azonban saját gyermekeinkre és unokáinkra gondolnunk, hanem azoknak a
gyermekeknek a sorsát is szívünkön kell viselnünk, akiknek lelkéről szüleik és nagyszüleik
nem gondoskodnak. Ők fokozottan ki vannak szolgáltatva az ellenség cselvetéseinek,
üdvösségük veszélyben forog.

És engesztelnünk kell az isteni Szívet azok miatt a bűnök miatt, melyeket a modern,
gyermekellenes társadalom követ el nap mint nap azok ellen a kicsinyek ellen,
akiknek ártatlan arca a legtisztábban tükrözi vissza Istenünk jóságát és szépségét.

Kérleljük hát a mi Urunkat azokkal a szavakkal, melyekkel ő imádkozott kínzóiért
és hóhéraiért:

Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik felelőtlenek a szerelemben -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik elutasítják az élet befogadását -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik megölik a megfogant magzatukat -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik az abortusz létjogosultságát hirdetik és támogatják -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik megszületett gyermeküket sorsukra hagyják -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik gyermekeiket bántalmazzák -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik gyermekeiknek nem adnak jó példát -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik közömbösek gyermekük örök sorsa iránt -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik megfosztják gyermeküket a keresztség szentségétől -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik akadályozzák gyermekük hitének kibontakozását és fejlődését -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik saját elképzeléseiket erőltetik rá gyermekeikre -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik megtagadják gyermekeiket, ha azok nem felelnek meg elvárásaiknak -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik saját vagy mások gyermekeiben megcsúfolják a Te arcod képmását -
Mind: Bocsáss meg nekik, Urunk, mert nem tudják, mit cselekszenek!
 
Fogadd el, Urunk, engesztelésünket, és áldd meg jó törekvéseinket, hogy gyermekeinkben és unokáinkban
méltó módon szolgáljunk Neked, és így siettessük a Te Országod eljövetelét családunkban, hazánkban és az egész világon.

Jézus Szentséges Szíve!
Jöjjön el a te uralmad!
Szűz Mária szeplőtelen Szíve!
Könyörögj érettünk!