design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Útmutató

 

Kalocsa, 1996 február 21-én

Kedves jó Édesanyák!

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket bármerre is vagytok az ország legkülönbözõbb tájain. Mi összetartozunk. A Szentlélek fuvallata érintette meg a szivünket, hogy együtt imádkozzunk oly megszámlálhatatlanul sok gyermek és ifjú hitéért. Nem csak azokért, akikhez családi szálak fűznek, hanem ismeretlen édesanyák ismeretlen gyermekeiért is.
Ma Hamvazószerda van. Buzgó szívvel járultunk a templomba, hogy a pap megjelölje homlokunkat a megáldott hamuval, amely emlékeztetett bennünket arra, hogy zarándokok vagyunk ezen a földön és a mi örök hazánk a mennyekben van. Az Úr kegyelme ösztökél bennünket, hogy alázatos szívvel, bátor határozottsággal kövessük mi is az Úr Jézust, aki ment Jeruzsálembe és onnan föl az Atyához.
Már hónapok multak el azóta, hogy november 8-án megírtam Nektek utolsó levelem. Azóta sok szép levelet kaptunk tőletek és az én bánatom az, hogy nem tudok minden levélre személyesen is válaszolni, de minden hónap 27-én szívbõl ajánlom fel szentmisémet értetek és a ti szándékaitokra. Köszönjük a sok szép karácsonyi képeslapot és többektõl olyan kedves leveleket, amelyekben most először számoltatok be családotokról, gondjaitokról, az ima által elnyert szép meghallgatásokról, apostoli buzgóságotokról. Hála legyen mindezért a jó Istennek!
Szeretnék különösen is hálát adni a jó Istennek és a jóságos Szűzanyának, hogy csodálatos módon megoltalmazták kedves atyánknak, GÁBOR IMRE kiskunfélegyházai esperes plébános urnak az életét. Imre atya kezdettõl fogva lelkesen támogatta az õ plébániáján igen korán megalakult közösséget, tartotta szentmiséiket és így ott alakulhatott ki az egyik legszebben működõ csoportunk. Kedves Imre atya, szívbõl örülünk felgyógyulásának, imádkoztunk és szentmisét is mutattunk be ezért. Áldja és vezesse az Úr és oltalmazza a Szűzanya továbbra is!
Nem régen kaptam levelet Spanyolországból. Egy fiatal, lelkes, mexikói származású ágostonrendi atya vette át a világon különbözõ országokban elterjedt Keresztény Édesanyák Szent Mónika közösségének az összefogását. Lorenzo atya 91.évében és lehanyatló erejével ezt már nem tudta folytatni. Ezt az atyát Szalvador Garciának hívják. Nagy szeretettel köszönt benneteket, kedves magyar édesanyák, köszöni lankadatlan imáitokat és kéri, tartsatok ki továbbra is! A világon mintegy 30.000 édesanya tagja van közösségünknek. Õk is imádkoznak naponta a ti gyermekeitekért, a ti kis unokáitokért, biztos vagyok felõle, hogy nevetekben is nagy szeretettel köszönthetem Szalvador atyát. /Ez az õ keresztneve és annyit jelent mint "Megmentõ", "Üdvözitõ".
Egy nagyon szép és fontos kezdeményezésrõl egy soproni édesanya, Németh Erzsike levelén keresztül értesültünk. Úgy hívják ezt a mélyen keresztény szellemû kezdeményezést, hogy "Lelki adoptálás". Városuk minden plébániáján meghirdették, olyan szépen foglalták össze, miben áll a lelki adoptálás, hogy azt szeretném ide átmásolni, hogy valamennyien, kedves édesanyák, értesüljetek róla és ha indítást éreztek rá, ti is csatlakozzatok hozzá.

Kedves keresztény Testvér!
Nagyon szép, - a magyar Katolikus Egyház vezetése által is támogatott- mozgalom indult el hazánkban, célja, hogy minél több megfogant magyar gyermek megszülethessen.
A mozgalom tagjai vállaják, hogy lelkileg "örökbe fogadnak" egy megfogant magyar gyermeket. Kilenc hónapon át naponta imádkoznak azért, hogy a gyermek szülei vállalják, és ne öljék, meg a gyermeket. Imáikban azt is kérik, hogy " fogadott fiuk, vagy lányuk " a megszületése után törvényes, rendezett életet élhessen. A gyermek nevét, akit " örökbe fogadtak ", egyedül Isten ismeri.
Szeretettel hívunk téged is, hogy közös imával megmentsük egy-egy magyar gyermek életét."

 

Miskolc, 1999 január10-én


Kedves jó szentmonikás édesanyák!

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket! Köszönjük azt a sok-sok kedves levelet, lapot, amelyet küldtetek Karácsonyra. Nagyon köszönjük szívbõljövõ jókívánataitokat, amelyek nem csak nekünk szólnak, hanem Valamennyiötöknek is. Legtöbbje így fejezõdik be: " és az egész Szent Mónika Családnak". A másik édesanya még hozzá tette: " és az egész magyar hazának ". És másik: " minden szeretõ édesanyának ".
Kedves édesanyatársatok Veronka küldött nekem egy csomagot, benne a ti kedves leveleitek. Többször is elolvastam õket, azokból böngészek egy kicsit. Talán elsorolnám elõbb, honnan is érkeztek, Baja, Gyõr, Gyula, Tabajd, Székesfehérvár, Szombathely, Kiskunfélegyháza, Kerecsend, Kecel, Sopron, Ungvár, Nyíregyháza, Szilvásvárad, Szabadkígyós, Süttõ, Nagykovácsi, Békéscsaba, Szakmar, Eger, Gutorfölde, Mélykút, Bárdudvarnok,Pomáz, North Andover /USA/, vagy nyolc levél Budapestrõl, és persze Kalocsáról! Legtöbbször a kedves levélíró hozzáteszi, hogy a jókívánatokat a közössége nevében is küldi. Hála a jó Istennek, hogy léteznek ilyen közössegek! De mennyire kedves a jó Isten szemében az is, aki a közösség támasza nélkül is hûségesen kitart az imában. Nem régen beszéltem telefonon egy kedves édesanyával, aki már öt és fél éve mondja a napi imát. Amikor megkérdeztem, hogy eljut-e hozzá a mi kis körlevelünk, azt válaszolta, hogy nem is tud róla, hogy ilyen létezik. Hány olyan édesanya van, akik naponta imádkoznak a gyermekekért és unokákért! Ha õk talán nem is tudnak arról, hogy van egy ilyen összekötõ kapocs, a legfõbb kapocs az imádság!!!
Imádkozzunk értük!
Szeretném, ha ez a sok-sok jókívánság visszaáramlana Felétek! Szabadjon az ároni áldást reátok alkalmaznom és megáldanom Benneteket! " Áldjon meg titeket az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rátok arcát az Úr, s legyen hozzátok jóságos! Fordítsa felétek arcát az Úr, és szerezzen nektek üdvösséget!"
Adja meg nekünk a jóságos Úr, hogy állhatatosak legyünk továbbra is az imában! Milyen nagy dolog az állhatatosság! Könnyû lelkesedni és utána lelohadni, de napról napra kitartani hûségesen abban amit vallattunk, az rendkívüli erõt igényel. Nem is lehetséges a Szentlélek különös segítsége nélkül. Az állhatatos kérõ imára buzdít bennünket az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy " zörgessetek... és megnyittatik nektek! " Vagy amikor az a pogány asszony addig követte az Urat kérve, hogy gyógyítsa meg leányát, amíg az Úr nem teljesítette a kérését.
Most szeretnék idézni a ti kedves leveleitekbõl...
"Nagy szeretettel köszöntünk Benneteket. Pomázról jelentkezünk. Pápai Sándorné Rózsi néni buzgó imája meghallgatást nyert: augusztus 27-én Szent Mónika napján, Rózsi néni otthonában hat buzgó édesanya fogadalmat tett és nálunk is megalakult a kis szeretetközösség. Imáink után szentmisén veszünk részt. Szeptemberben már 8-an voltunk, és bízunk a jó Istenben és a Szent Lélek segítõ erejében, hogy a több száz imalap, amit ismerõsök között osztottunk szét, megérinti a szeretõ édesanyák, nagymamák szivét és csatlakoznak hozzánk. Õk még hozzá is teszik imájukhoz: ".. .és mindazon gyermekekért, akikért nem imádkozik senki, és mindazokért, akikhez még nem jutott el az örömhír és nem ismernek Téged, én Uram, Istenem! " - Mindannyian osztozunk Rózsi és Kati néni és a többi pomázi édesanya örömében!
Különben Kati néni már 6. éve a Máltai Szeretetszolgálat vezetõje, " Nagyon sok rászoruló keres meg minket. Szeretném a gyermekek közt a rózsafûzér-imádkozást terjeszteni és megtanítani őket az egytizedes kis rózsafűzér imádkozására."
Bodnár István bácsi és Júlia néni Közösségünk legrégibb tagjai közé tartoznak. Az ő kedves lapjuk sem hiányozhatott. Áldja meg őket a jó Isten hûséges imájukért!
Kalocsán elhunyt Közösségünk egy buzgó tagja, Kaczvinszki néni, a jó drága Margit néni hosszú, türelmesen viselt szenvedés után. Így emlékezett meg róla Veronka: " Ő már az égben könyörög gyermekeinkért. Úgy képzelem el, hogy a mérleg egyik serpenyõjében a fiataljainkat támadó rengeteg veszély, kísértés, de a másikban ezeknek a drága, öreg anyókáknak a sok-sok szenvedéssel megpecsételt imája van. Ez kell, hogy bátorítson bennünket, bízzunk a megmenekülésükben."
Ha már Kalocsánál tartunk, hadd idézzek még Veronka levelébõl, bár félek, hogy talán kikapok ezért..." Tegnap mi voltunk sorosak a rádióban. /Az én megjegyzésem: édesanyák kis csoportja, köztük van szentmonikás édesanya is mint Veronka, egy heti rádió programot tartanak fönn. Váltakozva tartja hol egyik, hol másik. Kb. 50 km. átmérõjû körzetben jutnak be a kórházak betegágyaihoz, a családokhoz, a tanyaikhoz, akik szeretik és várják ezt a programot../ Folytatom: "Próbáltam meghallani a Szentlélek szavait és rögzíteni elõtte való éjszaka. Már nem volt idõ átolvasni sem, de hála Istennek olyan jó visszhang jött a templomi közösségtõl, hogy megnyugodtam. A mûsor végén invitáltuk Józsival /férjével/ a hallgatókat, hogy közösen tiszteljük meg a Szeplõtelen Fogantatás napján Szûz Anyánkat az Úrangyala imádsággal..."
Egy másik jó édesanya írja valahonnan bizakodva: "A jó Isten kegyelmét kezdjük érezni a családban. Talán valami megmozdult a férjem és a gyermekem szivében!" Örülünk és imáinkkal támogatjuk!
A nagykozári édesanyák jelentik, hogy drága segítséget kaptak egy fiatal Pécsrõl kijáró édesanya személyében!
Kedves jó édesanyák, külön örömünk, hogy szépen érkeztek levelek Budapestrõl és környékérõl. Egyik édesanya fölvetette a kérdést, nem tudnánk-e tartani egy Szent Mónika találkozót Budapesten is. Javasolta június 27-ét. Hát bizony szép lenne! Lehetne akár egy nappal elõbb is, ha az nyugodtabbnak bizonyul. Inkább olyan helyen szeretnénk megtartani, ahol már létezik Szent Mónika csoport, még jobb, ha van egy plébános atya, aki lelkesen támogatja ottani csoportunkat. Arra is gondoltam, hogy esetleg bekéredzkedünk az üllõi-úti Örökimádó templomba. Azon az oly sok imával megszentelt helyen tudnánk imádkozni is. Azt már eleve elhatároztuk, hogy nem szeretnénk egy közösség terhére sem lenni / bár tudjuk, hogy milyen nagy szeretettel fogadtatok mindig bennünket ti kalocsai, félegyházai, egri, soproni, miskolci és ahol még csak jártunk, édesanyák!/ de úgy is megoldhatjuk, hogy ki-ki visz magával valami étket és azt szépen megosztjuk! - Nagyon szívesen fogadjuk, kedves pesti édesanyák, elképzeléseiteket.
Veronka kérte, hogy köszönjem meg bélyegküldeményeiteket! Nagyon szépen köszönjük! Isten fizesse meg! Amit mégis a legjobban köszönünk, azok a ti imáitok! Hogy épüljön a mi drága országunk! Mi azt imáinkkal építjük! Amíg Mózes imára tárta ki kezét, gyõztek az izraeliták az amalekitákkal szemben -olvashatjuk a Bibliában. Imára tárt karok, ezek vagytok ti, kedves szentmonikás édesanyák!
Van még egy kedves meglepetésünk is: körbélyegzõt kapott a Közössegünk! Egyik kedves szentmonikás édesanya férje készítette! Hálás szívvel köszönjük meg! /Külön helyet kell kihagynom, hogy lássátok ti is és majd én is, milyennek sikerült!/
Mindenkinek mégegyszer nagyon-nagyon köszönjük kedves leveleiket és jókívánataikat! És fogadjárok elnézéssel ezt a megkésett "karácsonyi levelet"! Bárcsak errõl a levélrõl is elmondhatná egyik édesanya, amit egyik leveletekben olvashattam: " sokat segítenek lelki életemben: érzem a közösséget sok-sok emberrel, édesanyával ".
Gabriella, kedves szombathelyi édesanya versével kívánok én is Nektek Boldog Új Esztendõt!

« first‹ previous12345678