design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2015 szeptember

Gábor atyától az elmúlt évek gondolataival búcsúztunk:

1/ 1994

A Szentlélek megérintette szíveteket és meghívott arra, hogy ti is ebbe az ima-családba tartozzatok Vállaltátok, hogy elmondjátok naponta a Közösség imáját, mert hitből fakadó szent meggyőződésetek, hogy ha buzgón és többen összefogva kérünk valamit mennyei Atyánktól, Ő azt biztosan megadja nekünk! Ebben az imában pedig azt kérjük, hogy ti édesanyák és minden édesanya töltse be istentől kapott gyönyörű hivatását: hogy gyermekeit példájával és szavaival a jó isten felé vezesse!

2/ 1995

2.A szeretet belső köteléke fűz bennünket össze, még ha testileg távol is kell maradnunk. Mi egy Testet alkotunk, és azon belül még, mint a gyermekekért imádkozó édesanyák is összetartozunk!

3/1996

A Szentlélek az erő Lelke. A szeretetből és örömből erő fakad. Az erő arra képesít, hogy nagy dolgokba merjünk belevágni Istenért és azokban ki is tartsunk, a kicsikben is odaadóknak és hűségeseknek bizonyuljunk.

4/ 1997

Kedves jó testvéreim, mindig azzal kezdem, hogy hálát adok a jó Istennek ÉRTETEK, imádkozó édesanyákért és kérem őt, az ő ereje tartsa magasra imádkozó kezeiteket és szíveteket, és ne engedje, hogy föladjátok napi imátokat, amellyel oly sok kegyelmet esdetek ki az édesanyák és a gyermekek, fiatalok számára. Az imádkozó Szűzanya és Szent Mónika képe lebegjen mindig előttetek!

5/1998

Hála Nektek azért, hogy hűségesen végzitek napi imátokat, amely most már oly sok édesanya szívéből száll fel a jó Isten színe elé. Hiszem, hogy a Ti imáitoknak is része volt abban, hogy Isten kegyelméből jobb napokat remélhetünk édes Hazánk számára. Most hálás szívvel még kitartóbban kell imádkozni! Hazánk új vezetésének nagyon sok imasegítségre van szüksége, hogy a jó szándékokat tettekre is tudja váltani.

6/1998

Szeretném, ha úgy igazából átélnénk, hogy mi egy nagycsaládot alkotunk, itt Magyarországon, és a világ sok más országában. Szent Ágoston napján kaptam levelet Madridból Rivera Rafael atyától, aki a világon a szentmonikás édesanyák csoportjainak az összefogója, ezt írja:

Gratulálok a magyar édesanyáknak önátadásukért és az Úr és Szent Mónika iránti szeretetükért. Munkájuk csodálatraméltó. Adja a jó Isten, hogy így folytassák papjaik segítségével és apostoli lelkesedéssel.

7/1999

Drága Édesanyák, imádkozzatok a sok árva és kimondhatatlanul szenvedő gyermekért és édesanyáért, akik most a háború, a rettegés, a száműzetés és éhezés szörnyű éjszakáját szenvedik át. Imáinkkal siettessük, hogy újból békében és kölcsönös megértésben élhessenek. "Oltsuk el a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!"

8/2000

Köszönjük kedves leveleiteket, melyeket magam is elolvastam. Bennük bizalommal tárjátok fel szíveteket, mondjátok el örömeiteket, gondjaitokat, keresztjeiteket, így könnyebb hordozni azokat, mert tudjuk, hogy vannak szerető testvérek, akik imáikkal segítenek. Az én legfontosabb feladatom az, hogy az ég felé emeljem imáimban és főleg a szentmiseáldozat bemutatásakor a ti szándékaitokat, kéréseiteket. Ti vagytok, kedves édesanyák, azok, akiknek a kezébe tette és a szívére bízta a jó Isten magyar népünk kis bimbóit, hajtásait.

9/2001

Isten megjelenítésének legszebb és leghatásosabb módja: a szeretet. A munkánk is Isten dicsőségét szolgálja. Az elkészített ebédben, a megterített asztalban, a virágos szobában, mindabban, ami az életet könnyebbé, elviselhetőbbé, a világot szebbé teszi: nyilvánvalóvá válik isten dicsősége. Mária egyetlen dolga az volt, hogy Isten dicsőségét átengedte magán. Magát az isten dicsőségét nem láthatjuk, hanem csak annak hatásait a teremtett világon. Kérem a jó Istent, hogy Ő továbbra is dicsőüljön meg bennetek és általatok.

10/2002

Ne hagyjuk alább az imádkozást! Nem szabad a szívünkben haragot vagy gyűlölködést őrizni senki iránt. Tudom, nem is volt ilyesmi a szívünkben. Drága értékeinket: keresztény hitünket és hazaszeretetünket féltőn őrizzük és ültessük gyermekeinknek a lelkébe. Higgyük el, hogy a szeretet a legnagyobb hatalom és a gyűlöletet csak a szeretettel lehet legyőzni.

11/2002

Ha most tekintetünket édes Hazánkra fordítjuk, és az egész világra, bizony elszorul a szívünk. Mit hoz a jövő, mi lesz gyermekeinkkel, a magyar családokkal, népünkkel?

Drága édesanyák, maradjatok szilárdak ebben a hitben, az Egyházhoz való hűségben, szorítsuk erősen egymás kezét, bátorítsuk egymást és mindenkit! Tekintetünket emeljük fel az Úr Jézusra! Tekintetünk forrjon össze az övével! "Jézusom, bízom Benned!"

12/2003

Az együtt imádkozó család együtt marad!" Azok, akik megtanulnak Jézusra és Máriára tekinteni, azok egymás szemébe is fognak nézni, egymásra fognak találni. Az ilyen ima ápolja és erősíti a családi közösséget. "Jézust helyezi a középpontba, vele osztják meg örömüket és fájdalmaikat, kezébe helyezik a bajokat és terveket, tőle nyernek reményt és erőt az út folytatásához"- írta a Szentatya. Nem is tudjátok, micsoda "kapaszkodót" adtok gyermekeitek kezébe!!!

13/ 2005

Erdő Péter bíboros úr örömmel és készségesen elfogadta, hogy a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének a Fővédnöke legyen. Ez nagy öröm mindannyiunk számára! Adjunk hálát a jó Istennek, hogy még bírja a hivatásával járó súlyos terheket. Mi szüntelenül imáinkba foglaljuk őt! MIT SZÓLNÁTOK HOZZÁ, HA A SZENT MONIKA KÖZÖSSÉGBE TARTOZÓ MINDEN ÉDESANYA LELKILEG ÖRÖKBE FOGADNÁ BÍBOROS ATYÁNKAT?! Ez azt jelentené, ha egy édesanyának van két gyermeke, akiért imádkozik, mától kezdve tekintse úgy, hogy HÁROM gyermeke van! A két saját és az örökbefogadott Bíboros atya! Legyen ő új családtagja minden egyes családotoknak, akiért úgy imádkoztok, mint a saját gyermekeitekért!

14/2005

Ti, drága édesanyák, ott álltok családjaitok középpontjában: tőletek indul el az élet, hozzátok térnek vissza gyermekeitek, hogy erőikben megújulva tudják vívni az élet harcát. Imádkozzunk, hogy tudjátok teljesíteni szent édesanyai hívatásotokat, és már most is, de főleg egykor megkapjátok szép életetek jutalmát! A jó Isten áldjon meg Benneteket és teljesítse szívetek minden vágyát!

15/2006

Milyen szép és gyermekien egyszerű az ima, amelyre az angyal tanította meg a kis pásztorgye13rmekeket Fatimában: Istenem, hiszek tebenned, imádlak téged, remélek tebenned és szeretlek. Bocsánatodért esedezem hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned nem imádnak, nem bíznak benned és nem szeretnek. Azokért és azok nevében is imádkozunk, akik nem tudnak imádkozni, vagy bármi okból eltávolodtak a jó Istentől. A jó Isten a 13mi imádságos, munkás, áldozatos életünket várja. A többit bízzuk az Ő végtelen atyai jóságára, irgalmára.

16/2007

Üzenet a Bíboros úrtól: Isten üdvözítő tervének vagytok munkatársai, hiszen a hit átadásának elsődleges színtere a család, amelynek örök példája a Szentcsalád. Sajnos, még a keresztény családokban is előfordul, hogy az élet útvesztőiben a gyermekek hitükben megrendülve letérnek az Istenhez vezető útról. Az édesanyák kitartó imája és meg nem szűnő szeretete, ahogy szent Mónika példája is üzeni, meg tudja menteni a céltévesztett tévelygőket.

17/2009

Egyszer csak megjelenik egy Közösség, amely elismeri és kiemeli az édesanyai hivatás nagyságát, és nyújt egy Közösséget, amelyben fölismerik, hogy hiszen közösek a céljaik, közösek a nehézségeik, egy azonos a hivatásuk: férjeik, gyermekeik, unokáik révbe vezetése, elvezetése a végső boldog együttlétbe Istennél. A Szent Mónika Közösség valahogy az édesanyák egy igen mély igényére tapintott rá és ad rá választ. Ezért nem is kellett nagyon propagálni. Maguk az édesanyák adták azt tovább, így terjedt el rohamosan szerte az országban és azon túl is.

18/2010

Közösség vagyunk, ahol egymásban segítséget találunk, hiszen amikor egyedül vagyunk, könnyen elfáradunk. Egymást segítitek a buzgóságra, a kitartásra. Olyan ez, mint egy körtánc, ahol mindenki egymás felé kitárja karjait, egymás vállára teszitek kezeteket és táncra perdültök. Lelketekből fölcsattan az öröm. Mennyei Atyánk is gyönyörködve tekint le rátok. Így újul meg szüntelenül az erőnk és általatok édes Hazánk, így lesz bennetek Krisztus öröme, és örömötök így lesz teljes! (János 15,11)

19/2012

Olyan jó volt együtt lennünk Esztergomban, együtt ünnepelnünk Bíboros úrral Közösségünk fennállásának 20-éves Jubileumát.

A szép, nagy dolgok egy picinyke kis magból születnek és bontakoznak ki. Így kezdődött a mi Közösségünk is: pár szó, amely elhangzott egy egyszerű kis szentbeszédben, említés valamiről, ami akkor és ott jutott eszembe, és a magocska jó talajba hullott, a kalocsai édesanyák szívébe, és őutánuk számtalan más édesanya szívébe is. Bízzatok abban, hogy egy elejtett szó nem tudjuk mikor fakaszt új életet, növekszik bokorrá, fává, melynek ágain a madarak fészket rakhatnak.

20/2012

Kedves jó Édesanyák, érzem, hogy eljött az idő, hogy gondoskodjam, gondoskodjunk utódomról, aki átveszi kezemből a stafétabotot, aki szeret benneteket, édesanyák, és jó lelkipásztor lévén segít benneteket szent hivatásotok teljesítésében. Erre a szándékra szeretném kérni imáitokat. Még egyszer nagy szeretettel gondolok Rátok, és a jó Isten bőséges áldását kérem Reátok és szeretett Családjaitokra. testvéretek az Úr Jézusban, Gábor atya

21/2014

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Mi jobbat mondhatnék, kívánhatnék nektek, mint amit az újévi szentmise első olvasmányában hallhattunk, csak éppen többes számban mondva: „Áldjon meg és oltalmazzon meg benneteket az Úr! Ragyogtassa rátok arcát az Úr, legyen jóságos hozzátok, és szerezzen nektek üdvösséget!” Ezt az áldást, isteni oltalmat kívánom, és azt, hogy ahogyan ti ráragyogtok gyermekeitekre, unokáitokra, úgy ragyogtassa rátok is arcát a jóságos Isten! Hogy mindannyian azon az úton járjunk, amely bennünket a Mennyei Atyához vezet.1

22/2015

A cél: eljutni a mennyei Atyához! "Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, azoknak, akik őt szeretik." Eljutni, szeretteinkkel és minél több embertestvérünkkel a mennyei Atyához, és Vele maradni örökre!!! "Eljutni nyugalmának a helyére" (94. zsoltár). Ebben részesítsen mindannyiónkat a jóságos Isten! Szívből köszöntelek Benneteket, és sok áldást kívánok erre az esztendőre is, szeretettel:


Gábor atya