design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

2014 június

Budapest, 2014. június 9.


Drága jó édesanyák!


Újból szeretettel fordulunk hozzátok a Szentlélek kiáradását kérve számotokra és szeretteitekre. PÜNKÖSD igen nagy ünnep! Csak Karácsony és Húsvét mérhető hozzá. Ezért a mai napon szeretnék a Szentlélekről írni Nektek.
Két kimondhatatlanul nagy ajándékot kaptunk Mennyei Atyánktól: az Úr Jézust és a Szentlelket. Igazán méltó, hogy hálát adjunk Mennyei Atyánknak ezért a két végtelenül nagy ajándékért! Most az utóbbiról szeretnék írni Nektek.
A Szentlélek már Pünkösd előtt is jelen volt a világban. Alig hogy megteremtette Isten a világot, „Lelke lebegett a vizek fölött” (Ter 1,2). Ő sugalmazta Isten embereit a prófétákat. Ő vigyázott arra, hogy a Szentírás tévedhetetlenül tartalmazza mindazt, amit Isten a mi üdvösségünkre vonatkozólag közölni akart velünk. És amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte Gábor angyalt Szűz Máriához, hogy meghozza az örömhírt: egy Gyermek fog születni nekünk. Mária kérdésére: „Hogyan válik ez valóra, ...” (hogy t.i. a Magasságbeli Fia testet öltsön bennem), „az angyal ezt válaszolta és mondta neki: A Szentlélek száll rád...” (Lk 1,34-35). Általa jött el közénk Urunk Jézus Krisztus.
A Szentlélek által valósul meg minden egyes szentmisében az átváltoztatás csodája is. A pap, mielőtt kimondaná az átváltoztatás szavait, lehívja a Szentlelket, hogy ő változtassa át a kenyeret és a bort Urunk szentséges Testévé és Vérévé. Mennyi hálával tartozunk a Szentléleknek azért, hogy az Úr Jézus köztünk van a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ha Hozzá akarunk fordulni, hol kell keresnünk Őt? Amikor megkereszteltek minket Ő szállást vett a szívünkben, és amíg őrizzük lelkünkben a megszentelő kegyelem ajándékát, Ő BENNÜNK LAKOZIK! Milyen vigasztaló ez számotokra Édesanyák! A ti szívetekben és gyermekeitek, unokáitok tiszta szívében ott lakik a Szentlélek! Nyugodtan imádjátok Őt. És a Szentlélekkel együtt lakozik az Atya és a Fiú is, a teljes Szentháromság!: „Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni” (Jn 14,23) – ígérte az Úr Jézus az utolsó vacsorán.
Mit tesz Ő ott bennünk?
„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK. Ha pedig gyermekei, akkor
örökösei is.” (Róm 8,16-17) Mily nagy dolog, hogy Isten (fogadott) gyermekei vagyunk! Erről a Szentlélek tesz
bizonyságot mibennünk!
Továbbá Ő VEZÉREL BENNÜNKET MINDEN JÓRA. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”. (Róm 8,14)
Ő TANÍT BENNÜNKET IMÁDKOZNI! Sőt, Ő maga imádkozik bennünk! „Gyöngeségünkben segítségünkre siet
a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben
értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.” (Róm 8,26). Őáltala így szólíthatjuk az Istent: Abba! Atya!
Ne féljünk attól, hogy átadjuk magunkat annak, hogy a Szentlélek imádkozzék belőlünk! Az Ő imája mindig
meghallgatást nyer, mert Ő „Isten tetszése szerint jár közben a szentekért” (Róm 8,27).
És, végül, a mi nagy reménységünk: „Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, Ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül (vagyis a Mennyei Atya), halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által”. (Róm 8,11) Általa részesülünk a feltámadásban és nyerjük el az örök életet!
Nyissuk meg szívünket egyre jobban a Szentlélek áldásos működésének! Áldjon meg Benneteket, drága édesanyák, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
Igaz szeretettel,
Gábor atya