design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

Alapszabály


 

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

Szabályzata


Preambulum


A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége (a továbbiakban: Közösség) világi hívők egyházmegyei magántársulásaként Madridban alakult. Több katolikus édesanya elhatározta, hogy naponta imádkozik saját gyermekei és minden gyermek hitéért, és a hét egy tetszés szerinti napján egyénileg, templomban is elmondják ezt az imájukat. 1987-ben a Közösséget a madridi érsek jóváhagyta. Magyarországon 1992-ben Kalocsán alakult meg a Közösség első egyházmegyei csoportja, melynek működését a kalocsai érsek tudomásul vette, és a Közösséget 1564/1993. számú rendelkezésében jó szívvel ajánlotta a papok és a hívek figyelmébe.

Azóta a Közösség más egyházmegyék területén is tartott összejöveteleket és szervezett az illetékes megyéspüspök tudtával és támogatásával imaközösségeket.

Mivel az anyaság méltóságának megbecsülése és az anyai felelősség keresztény megélése hazánkban életfontosságú kérdés, több száz imaközösség alakult. Ezért szükségessé vált, hogy a Közösség országos magántársulásként folytassa működését.


1. §

A Közösség jellege


A Közösség a krisztushivők jogi személyiséggel nem rendelkező, országos magántársulása, mely a Codex Iuris Canonici (a továbbiakban: CIC) 321-326. kánonjai szerint működik. Mivel jellemzően világi krisztushívőkből áll, laikusi magántársulásnak minősül (vö. CIC 327-329. k.).


2. §

A Közösség célja


A Közösség alapvető célkitűzése ébren tartani az édesanyák lelkében azt a felelősséget, amelyet gyermekeik megkeresztelésekor vállaltak; megmutatni az ima, az Istennel való szoros kapcsolat erejét mint a remény egyetlen igazi forrását; magatartásukkal hirdetni az Egyházhoz való tartozás fontosságát.

3. §

A Közösség feladata


A Közösség feladatának tekinti minél több édesanyához eljuttatni napi imájának szövegét (első jóváhagyása Madridban, magyar változatának jóváhagyása a Kalocsai Főegyházmegyében), hogy az édesanyák küldetésüknek érezzék gyermekeik hitének és lelki életének megalapozását, tökéletesítését és mélyítését a mindennapok természetes élethelyzeteiben is. A Közösség feladatának vallja, hogy keresztény függetlenséggel és elmélyüléssel őrizze és felmutassa a világ előtt karizmáját, az imát.


4. §

A Közösség székhelye


A Közösség székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István út 24.


5. §

A működés alapelvei


A Közösség saját karizmájának, céljának, feladatainak, valamint a vezetés jellegének megfelelően végzi az egyes plébániákon – a felelős lelkipásztorral összhangban - mindazokat a teendőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Közösség fennálljon, működjön, lelkileg gyarapodjon és terjedjen. Minden feladatát karizmájához híven, a katolikus keresztény hit és erkölcs alapelvei szigorú megtartásával, a tagokkal és a vezetéssel egyezetve, ha lehetséges, lelkipásztori segítséggel látja el.

Minden tagnak ragaszkodnia kell az ima eredeti szövegéhez, és terjesztése során a teljes anyagi érdekmentességhez. A Közösség felmerülő költségeit (a tagoknak szóló körlevelek elkészítése, sokszorosítása, a találkozók családias, szeretetteljes és színvonalas megszervezése) az évi két találkozó adományaiból, esetleg más nagylelkű adományokból fedezi.

Bár a tagoknak nem kötelességük, de a Közösségre nézve nagyon áldásos, ha tagjai apostoli lelkülettel megélt mindennapi életük különböző területein is kapcsolatot tartanak egymással, és a plébániai közösségekkel.

Az egész országban élő vagy a hazai tagokkal kapcsolatban lévő külföldi tagság szoros összetartását szolgálja az évi három körlevél, amit a Közösség lelki vezetője és világi elnöke együttesen szerkeszt és juttat el a címzettekhez.

Hasonlóképpen az összetartást segíti a rendszeres, évi egyszeri országos és egyszeri regionális találkozó. Ezeken a Közösség tanúságot tesz időszerű voltáról és fontosságáról, Isten áldásának megtapasztalásáról.


6. §

A Közösség vezetése


A Közösség fővédnöke a mindenkori Esztergom-budapesti érsek mint az ország prímása.

A Közösség felett az egyházi felügyeletet a CIC 313. k. 1. § 2. pontja szerint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyakorolja.

A Közösség egyházi asszisztense az a katolikus pap, akit a Közösség kérésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagy, ez idő szerint: Róna Gábor S. J.

A Közösség világi elnöke a tagok által az évi országos találkozó alkalmával maguk közül öt évre választott édesanya; ez idő szerint: Bartal Józsefné (6300 Kalocsa, Mátyás király út 21, tel. 06 70 3371977, szentmonika@szentmonika.hu ), akinek madátuma a jelen Szabályzat jóváhagyásától számított öt év múlva jár le. Hivatali idejének lejártával az elnök újraválasztható.

A világi elnököt munkájában tanács segíti, mely az általa felkért négy tagból áll. Ez a felkérés öt évre szól.


7. §

A tagok csatlakozása a Közösséghez


A Közösséghez minden olyan katolikus édesanya, asszony vagy leány csatlakozhat, aki a Közösség Szabályzatát, működési elveit, lelkiségét elfogadja, és vállalja a napi imádság elvégzését, illetve a heti egyszeri templomban elmondott imát. A Közösség tagjai lehetnek a tagokkal szentségi házasságban élő férjek is. Az ő számukra külön ima található a mellékletben. A férjek az édesanyák számára előírt ima helyett ezt az imát végzik. A jelölt azzal válik taggá, hogy ezt a vállalását a helyi közösség elfogadja.

A tagok nevét és lakcímét a helyi közösségek közlik a Közösség világi elnökével, aki erről országos listát vezet.

A tagok körlevél útján meghívást kapnak az évi országos, illetve a regionális találkozóra.


8. §

A tagság megszűnése


A tagság megszűnik a tagnak a helyi közösség vagy az országos világi elnök előtt tett írásbeli kilépési nyilatkozatával. Megszűnhet kizárással is, ám erre csakis az országos világi elnök és az egyházi asszisztens együttes írásbeli nyilatkozatával, súlyos okból kerülhet sor.


9. §

A Közösség megszűnése


A Közösség megszűnik, ha a tagság az országos találkozó keretében a megszűnést kimondja vagy ha a Magyar katolikus Püspöki Konferencia a CIC 326. kánonja szerint a Közösséget megszünteti.


10. §

Záró rendelkezés


A jelen Szabályzatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hagyta jóvá. Rajta változtatni csak ugyanennek a Konferenciának a CIC 299. kánonja szerinti felülvizsgálat után adott jóváhagyásával lehet.Budapest, 2009. június 4.Változások:

 

Levelezési cím: 6300 Kalocsa pf41.

 

A világi vezető (Bartal Józsefné) újraválasztása és ennek jóváhagyása a Püspöki Konferencia részéről megtörtént. A dokumentumok a 2014.év anyagában találhatók.

 

A közösség első lelkivezetője, Róna Gábor atya 2015-ben meghalt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  2016-ban Kürtösi Krisztián atyát nevezte ki a közösség lelkivezetőjének. Dokumentum 2015 év anyagában található.