design_element1 Szent Monika - Kereszteny edesanyak kozossege design_element3 design_element4 design_element5 design_element6

Szent Mónika

Keresztény édesanyák közössége | szentmonika@szentmonika.hu

KILENCED A KISDED JÉZUSHOZ

Kisded Jézus, leborulok jászolod előtt és kérve-kérlek, tekints reám jóságosan mosolygó gyermek szemeddel. A pásztorok hitével és bizalmával fordulok hozzád. Kicsiny szíved nagy szeretetével vedd kegyesen hódolatomat s hallgasd meg alázatos imámat, amellyel ezt(...) az ügyemet kicsiny, de mindenható kezed hatalmába ajánlom. Vedd szívesen ájtatosságomat is, amelyet szent gyermekséged tiszteletére most végzek!

LITÁNIA A KISDED JÉZUSHOZ
Uram, irgalmazz nekünk! - Krisztus, kegyelmezz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk! - Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, - Megváltó FiúIsten, - Szentlélek Úristen, - Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk.
Kisded Jézus, az élő Isten Fia,
Irgalmazz nekünk!
---kiben a mennyei Atyának jókedve tellett,
---akin a Szentlélek nyugodott,
---a Szűzanya édes boldogsága,
---Szent József öröme,
---lelkünk örök reménysége,
---áldozatra szánt bárány,
---aki istállóban születtél,
---aki szúró zsalmán a jászolban pihentél,
---akit az angyali karok dicsőítettek,
---akit a pásztorok ésa bölcsek imádtak,
---akit a templomban a mennyei Atyának felajánlottak,
---aki Heródes elől Egyiptomba menekültél,
---aki Atyád szavára Názáretbe engedelmesen visszatértél,
---aki az Úr napjának megszentelésére jó példát adtál,
---aki Názáretben bölcsességben és kedvességben növekedtél,
Kisded Jézus, aki a tudósokat megszégyenítetted tudományoddal,
Kérünk, taníts minket!
---hozzánk leereszkedő alázatosságoddal,
---a szegénység keresztjének mosolygós elviselésével,
---a szent tisztaságtól ékes lelkeddel,
---önakaratodat alárendelő engedelmességeddel,
---názáreti munkás életeddel,
---áldozatos szereteted példájával,
Kérünk, ments meg minket!
---kevélység szellemétől,
---a földi javak rendetlen szeretetétől,
---az ártatlanság elvesztésétől,
---a lelkünkre veszedelmes társaságtól,
---az engedetlenség és szeretetlenség szellemétől,
---a megpróbáltatások keresztjének félelmétől,
Hallgass meg minket!
---akitől a bűn lekűzdésére erőt kérünk,
---akitől hitünk lángra lobbantását kérjük,
---akitől a megpróbáltatásban a remény erősségét kérjük,
---akitől Istennek minden felett való szeretetére kegyelmet kérünk,
---akitől minden felebarátunk tevékeny szeretetéhez buzgalmat kérünk,
---akitől az imában való buzgó kitartásra serkentést kérünk,
---akitől az állhatatosság égi ajándékát kérjük.
Kisded Jézus, aki előtt egykor, mint hatalmas bíránk előtt fogunk megjelenni, hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akit örök királyunknak és égi boldogságunknak óhajtunk, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, ---hallgass meg minket,---irgalmazz nekünk.
Kisded Jézus, kérünk, hallgass minket.
Kisded Jézus, kérünk, hallgass meg minket.
Könyörögjünk!
Kisded Jézus, aki égi trónusodat és a mennyei örömöket elhagytad, hogy érettünk emberré légy, és már életed első pillanatában a betlehemi szegénységet, fájdalmakat és nélkülözéseket vetted magadra, leborulva imádunk. Engedd, kérünk, hogy mi, akik megindult szívvel nézzük isteni jóságod nagy leereszkedését, az irántad való szeretetről soha el ne feledkezzünk és a Te parancsaidnak követése útján egykor hozzád juthassunk az örök boldogságba, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben Isten mindörökkön- örökké. Ámen.